De Bethlehemkerk

Bij de diensten van 31 december in de Bethlehemkerk

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

In deze dienst hoopt gastpredikant ds. M.J. Kollenstaart uit Ottoland voor te gaan.

U bent van harte uitgenodigd voor deze eredienst.

Liturgie:

Welkom en mededelingen

Intochtslied Lied 98 couplet 3 en 4

Stil gebed

Bemoediging en groet

Antwoord Klein Gloria

Voorbereiding

Schuldbelijdenis

Genadeverkondiging

Aanmoediging tot leven

Loflied Lied 482 couplet 2 en 3

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Kinderlied ‘Uw woord is een lamp voor mijn voet’

Schriftlezing Lucas 2 vers 22 t/m 35

Zingen Lied 462 couplet 1, 2, 5 en 6

Verkondiging

Muziek

Geloofsbelijdenis

Antwoord Lied 939 couplet 2 en 3

Inzameling van de gaven

Dankgebed en voorbede

Slotlied Lied 512 couplet 5, 6 en 7

Wegzending en zegen

Antwoord ‘Amen’