De Morgenster

Bij de kerstdienst om 10.30 uur in De Morgenster

Geschreven door Ds. P. van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

We lezen uiteraard het altijd weer betoverende kerstverhaal uit Lucas. Maar anders dan anders zal ik nu eens niet het meeste licht laten vallen op de mensen van het verhaal, maar op de dieren, meer specifiek: op de schapen waarover de herders de wacht hielden. Ook voor hen kwam het Kerstkind. Vergezocht? Misschien. Maar de Messias kwam om ‘ver te zoeken’. Het Kerstevangelie heeft zelfs impact op de dieren. Het thema: Ook voor de schapen.

Piet van Die.

 Liturgie voor Kerstmorgen 2017

Voorgangers : ds. Piet van Die en ds. Birke Rapp

Organist        : Arie de Bruijn

M.m.v.          : Lucia van Vugt, sopraan en Noël Casteleyn bas

                       Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • We zingen voor de dienst:

                                                  Lied 476

          Allen:           Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,

                              Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.

                              Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.

                              Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.

         Mannen:       Kyriëleis.

         Allen:            Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij,

                              daarmeed’ ook onze leisen beginnen vrij.

                              Jezus is geboren op de heilige kerstnacht

                              van een Maagd reine, die hoog moet zijn geacht.

         Vrouwen:      Kyriëleis.

         Allen:            Herders op den velde hoorden een nieuw lied,

                              dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.

                              'Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.

                              Bet’lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.'

         Mannen:       Kyriëleis.

         Allen:            Wijzen uit het Oosten, uit zo verre land,

                              zij zochten onze Here met offerand.

                              Z'offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud

                              t’ eren van dat Kinde, dat alle ding behoudt.

         Vrouwen:      Kyriëleis.

                                                 Lied 506

        Allen:            Wij trekken in een lange stoet

                             op weg naar Betlehem,

                             wij gaan uw koning tegemoet,

                             o stad Jeruzalem!

                             Gezegend die zijn komst begroet

                             en knielen wil voor Hem!

                             Wij loven U, koning en Heer,

                             Koning en Heer,

                             Wij loven U, Koning en Heer!

 

      Vrouwen:       Al zijt Gij nu nog maar een kind

                            zo kwetsbaar, teer en klein,

                            wij weten dat het rijk begint

                            waarvan Gij Heer zult zijn,

                            een rijk waarin de vrede wint

                            van oorlog en van pijn.

       Allen:            Wij loven U, Koning en Heer,

                            Koning en Heer,

                            Wij loven U, koning en Heer!

 

       Mannen:       Al gaat de vijand in het rond,

                            de koning van het kwaad,

                            al dreigt hij met zijn grote mond

                            dat hij U eens verslaat,

                            straks ligt hij dodelijk gewond

                            wanneer zijn rijk vergaat!

       Allen:            Wij loven U, Koning en Heer,

                            Koning en Heer,

                            Wij loven U, Koning en Heer!

 

       Allen:            Wij gaan op weg naar Betlehem,

                            daar ligt Hij in een stal

                            die Koning in Jeruzalem

                            voor eeuwig wezen zal!

                            Laat klinken dan met luider stem

                            en blij bazuingeschal:

                            Wij loven U, Koning en Heer,

                            Koning en Heer,

                            Wij loven U, Koning en Heer!

 • Welkomstwoord door de ouderling
 • Aansteken van de Kerstkaars door Sam den Haan

                           Ik steek het grote licht hier aan,

                           het licht dat straalt echt overal

                           want de Redder van de wereld

                           is nu geboren in een stal.

 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Solo: Nativity carol van John Rutter (1945)

                           Geboren in een stal zo kaal, zo lang geleden geboren;

                           geboren onder sterrenlicht hij die ons zo liefhad.

          Refrein:

                           Ver weg lag hij stil, vandaag geboren, breng je hulde,

                           want Christus is geboren voor eeuwig, geboren op 1e Kerstdag.

 

                           In de wieg gelegd door een moeder zo schoon, teder haar wiegelied;

                           boven haar zoon zo lief vullen engelenscharen de hemel.

 

                           Wijze mannen uit een ver, ver land,

                           herders uit heuvels onder de sterren

                           aanbidden deze zo zeldzame baby, hij vult harten met zijn warmte.

 

                           Liefde werd in die stal geboren om in onze harten te vloeien;

                           onschuldige dromende baby, laat mij uw liefde kennen.

 • Bemoediging en groet

           v: Ons begin is in de naam van de levende God

           a: die liefde is en grond van ons bestaan

           v: die genadig is en ruimte geeft

           a: die ons verlicht en draagt.

           v: Van het opgaan van de zon

               totdat zij ondergaat in het westen

           a: zij Gods heilige Naam geprezen.

           v: Uit de monden van kinderen,

               door babies aan de borst,

           a: zij Gods heilige Naam geprezen.

           v: In de vergezichten van ouderen

              en in de dromen van de jeugd

           a: zij Gods heilige Naam geprezen.

           v: In de feestzalen van de hemel

               en in de vergeten hoekjes van ons hart

           a: zij Gods heilige Naam geprezen.

           v: Laat alles wat leeft en adem heeft de Heer prijzen

           a: Amen. Wij prijzen de Heer!

 

 • Aanvangslied: Lied 477: 1, 2, 4

           Allen:           Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:

                               komt nu, o komt nu naar Betlehem!

                               Ziet nu de vorst der englen hier geboren.

          Vrouwen:      Komt, laten wij aanbidden,

                               komt, laten wij aanbidden,

                               komt, laten wij aanbidden die koning.

 

          Allen:            De hemelse eng’len riepen eens de herders

                               weg van de kudde naar 't schamel dak.

                               Spoeden ook wij ons met eerbiedge schreden!

        Mannen:         Komt, laten wij aanbidden,

                               komt, laten wij aanbidden,

                               komt, laten wij aanbidden die koning.

 

         Allen:             O kind, ons geboren, liggend in de kribbe,

                               neem onze liefde in genade aan!

                               U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!

                               Komt, laten wij aanbidden,

                               komt, laten wij aanbidden,

                               komt, laten wij aanbidden die koning.

 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming

            …. zo bidden en zingen wij: (lied 301h)

              

            v.: … door Jezus Christus onze Heer.

            g.: Amen.

 • Glorialied: Lied 487: 1 en 2

                              Eer zij God in onze dagen,

                              eer zij God in onze tijd.

                              Mensen van het welbehagen,

                              Roep op aarde vrede uit.

                              Gloria in excelcis Deo,

                              Gloria in excelcis Deo.

                             

                              Eer zij God die onze Vader

                              en die onze koning is.

                              Eer zij God die op de aarde

                              naar ons toegekomen is.

                              Gloria in excelcis Deo,

                              Gloria in excelcis Deo.

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen - Project ‘Een boek vol verwachting’
 • Projectlied op de melodie van lied 8a

           

                     Wie waakzaam is en hem verwacht

                     hoort ware woorden in de nacht:

                     'Vrede op aarde, God is goed!'

                     Ga met ons mee, hem tegemoet.

 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Jesaja 11,1-10
 • Zingen: Lied 772, 1 (solo), 2 en 4

         Solo:             Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien

                              hoe Gods nieuwe wereld zal zijn.

                              De doornstruik maakt plaats voor een groene cipres,

                              en de wolf legt zich neer naast het lam, het lam,

                              de wolf legt zich neer naast het lam.

         Allen:

                     

                             God, geef dat op aarde gebeurt wat u wilt,

                             maak een einde aan onrecht en pijn.

                             Dan komt er een wereld van wijsheid en recht,

                             waar uw volk gelukkig kan zijn, kan zijn,

                             uw volk gelukkig kan zijn.

 • Lezing: Lucas 2, 1-7
 • Solo: Hill-side carol, Alan Bullard (1947)

                             We stonden op de heuvels, onze dagelijkse arbeid verricht,

                             kijkend naar de bevroren weiden, die winter had gewonnen.

 

                             De avond was rustig, de lucht was zo stil,

                             stilte en rustgevende vrede omsloten de heuvel.

 

                             Er was een heldere ster die 's nachts scheen,

                             groter dan Venus was, en helder, zo helder.

 

                             Een stem uit de hemel zei tegen ons.

                             God is nu voor ons geboren, op aarde vandaag.

 

                             En zo zijn we gekomen, het dagelijkse arbeid verricht,

                             onze liefde, onze hoop, onszelf geven we aan uw Zoon.

 • Lezing: Lucas 2, 8-20
 • Zingen: Lied 507, 1, 2 (solo) en 3

       Allen:

                      

        Solo:               Een engel – is het Gabriël? –

                               verschijnt te middernacht:

                               Wees niet bevreesd, o Israël,

                               God heeft aan u gedacht!

                               Er is vannacht een koningskind

                               geboren in een stal;

                               zie hoe men Hem in doeken windt:

                               de Heer van het heelal.

          Allen:            Het is nog nacht in Bethlehem,

                               de schapen staan verbaasd,

                               hun herders laten hen alleen,

                               zij gaan, zij gaan met haast

                               en knielen bij de kribbe neer

                               in eerbied voor dit kind:

                               de goede herder, aller Heer

                               die schapen zoekt en vindt.

 • Uitleg en verkondiging: Ook voor de schapen
 • Zingen: Lied 503
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden

           v.: ….zo bidden en zingen wij: (lied 368c)

                

 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk

Tijdens collecte: Solo: Sheperd’s pipe carol, John Ruter (1945)

Een fluitende herdersjongen gaat dansend en zingend op weg

naar Bethlehem. Zijn aanstekelijke muziek lokt steeds meer

mensen mee.

 • Slotlied: Lied 496
 • Zegen

We wensen elkaar gezegende kerstdagen.

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714