De Morgenster

Is de Reformatie mislukt?

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

In de middagviering op zondag 6 november in De Morgenster staat de vraag centraal of de reformatie mislukt is. Wat beoogde de reformatie en is dat nog steeds van belang? Aan de hand van de vijf sola’s: Sola fide (alleen door het geloof), sola gratia (alleen door genade), sola sriptura (alleen door de Schrift), solus Christus (alleen door Christus) en soli Deo gloria (alleen God de eer), die de reformatie kenmerken, houden we de reformatie tegen het licht. Natuurlijk zullen de reformatoren Zwingli, Calvijn en Luther de revue passeren. Alle reformatoren, waarvan overigens beelden staan in de kerk in Farmsum, Groningen, zetten het kerklied als voertuig voor hun gedachtegoed. De manier om het volk erbij te betrekken. Dit alles als opstapje naar het herdenkingsjaar: 500 jaar reformatie, 2017.
Een middagviering, voorbereid door leden van de Werkgroep MiddagVieringen. Welkom op 6 november om 17.00 uur in De Morgenster, dus alle reden om te gaan.

 

Wat houdt danken in?

Geschreven door Huib van der Leeden. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

 

In de eredienst op woensdag 2 november in De Morgenster, die in het teken staat van Dankdag voor Gewas en Arbeid, gaat Huib van der Leeden voor. Hij wil stilstaan bij de vraag wat danken eigenlijk inhoudt. Deze dienst is een gezamenlijke dienst van De Morgenster en Bethhlehemkerk. Van harte welkom in deze eredienst.

Weerloos

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

jozef potifarZondag 23 oktober gaat ds. Piet van Die voor in De Morgenster. We gaan op deze zondag verder met de Jozefverhalen uit Genesis. Deze keer horen we hoe Jozef als slaaf te werk wordt gesteld in het huis van Potifar, hoofd van farao’s veiligheidsdienst. Daar heeft Jozef, dankzij zijn inzet, al snel een bevoorrechte positie, maar hij blijft een slaaf. Dat merkt hij als de vrouw van Potifar een oogje op hem laat vallen. Seksueel misbruik dient zich aan. Het kwam toen al voor en het is nog aan de orde van de dag. Overal waar mensen macht hebben en anderen weerloos zijn, dreigt het gevaar van machtsmisbruik. Maar waar is God in dit verhaal? Het thema: Weerloos.


Voorganger: ds. Piet van Die
Organist: Arie de Bruijn
Lector: Wilma Kuntz
Pianist: Mark Kuntz
Solist: John Peter Kuntz
Kindernevendienst: groep 1-8

VOORBEREIDING

 • Orgelspel voor de dienst
 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 833 (2x)
 • Bemoediging en groet
 • v.:onze hulp is in de naam van de Heer
 • Aanvangslied: Psalm 138:1 en 4
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming
 • Loflied: Lied 793: 1 en 3

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Als de kinderen weggaan: Lied 423:1
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Genesis 39, 1-20
 • Zingen: Lied 1001
 • Uitleg en verkondiging: Huis-met-de-kooi
 • Zingen: Lied 168 (met John-Peter en Mark Kuntz)

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 993
 • Zegen

De vreemdeling in ons midden

Geschreven door ds. Henk Makkinga. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

vluchtelingenstroomHet is fijn om weer een keer te mogen voorgaan in De Morgenster en dan ook nog in deze bijzondere dienst. Want het is de ‘buitenlandzondag’ waarin aandacht besteed wordt aan de contacten met kerken over de grens: Nerkewitz (tegenwoordig Kirchspiel Vierzehnheiligen) in Duitsland, Ryn in Polen en Bubazi en Nyakabuye in Rwanda. Dit jaar is het thema ‘De vreemdeling in ons midden’, mede vanwege de enorme vluchtelingenstromen onder andere naar Europa. In deze dienst lezen we met elkaar Matteüs 25: 31-46 en klinkt Psalm 146. We bezinnen ons op wat vreemdelingschap betekent. We hopen op een zinvolle en feestelijke viering met elkaar.
Ds. Henk Makkinga

Dienen

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

kerk midden oostenDe morgendienst in De Morgenster op zondag 6 november, waarin ds. Piet van Die voorgaat,  is een bijzondere dienst. De schijnwerpers zijn gericht op de kerken in het Midden-Oosten. Deze hebben het zwaar. Er zijn zelfs plaatsen waar het christendom weggevaagd lijkt te worden. Elders in deze Schakel vindt u informatie van onze werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Zij organiseren mede deze dienst. Namens de landelijke kerk zal Feije Duim spreken. Hij kent de kerken in het Midden-Oosten van nabij. We lezen verder in de Jozef-verhalen (Genesis 41:37-46) en lezen een gedeelte uit het Marcus-evangelie (10:35-45). Het thema: Dienen.

Zondag 13 november: FAILED ?!

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Uitslaapdienst FailedDat is het thema van de uitslaapdienst die op zondag 13 november om 12.00 uur in De Morgenster, Muilwijckstraat 1 in Papendrecht, gevierd gaat worden. We starten met een kop koffie of thee en gaan dan naar de grote zaal bij de kerk. De band “Creative” zorgt voor muzikale input. Komen er kinderen mee? Voor hen is er een eigen activiteit in dezelfde ruimte. We horen wat Zacheüs dacht toen hij in de boom zat om een glimp van Jezus op te vangen. Hij had zichzelf behoorlijk buiten spel gezet. Waarom klagen de mensen zo als Jezus juist bij hem wil logeren? Hoe gaan wij om met mensen die falen / foute dingen doen?

Tijdmachine

Geschreven door W. Warnar. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

tijdmachineDe jeugddienst op zondag 30 oktober in De Morgenster wordt geleid door de heer W. Warnar uit Lisse. Wintertijd. Aan het begin van deze zondag draaien wij de klok een uur terug. Dat betekent een uur extra. Enkele jaren geleden zong de rapper Dio: ‘Had ik maar een tijdmachine’. Tijd, daar gaat het in deze jeugddienst over. We staan stil bij een bijzonder verhaal waarin God de tijd ‘verzet’. We hopen op een goed uur met elkaar.

De onvoorzienigheid

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

jozef in de putIn De Morgenster gaat zondag 16 oktober ds. Piet van Die voor. De verhalen over Jozef staan deze weken centraal in de kindernevendienst. Prachtige verhalen! Daarom lezen we ze ook in de hoofddienst. Ze vertellen over het spoor van Gods invloed dat aanwezig is in de donkere geschiedenis die mensen vaak schrijven. ‘Voorzienigheid’ wordt dat vaak genoemd, maar naar mijn mening is er geen voorzienigheid zonder een mate van ‘onvoorzienigheid’. Dat is eigenlijk geen goed woord, maar ik heb geen beter. Ik bedoel ermee dat het bestaan ook grillig is en onvoorspelbaar. We lezen in deze dienst van Schrift en Tafel: Genesis 37: 12-28. Het thema: De onvoorzienigheid.

Het verhaal van je leven

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

jodendomWe spraken altijd over ‘Kerk en Israëlzondag’, maar die naam werkte meer en meer het misverstand in de hand dat het ging om de stáát Israël. Daarom heb ik het maar eens ‘Kerk en Jodendom’ genoemd. Dat dekt de lading misschien beter. Het gaat om de band van de kerk met het Jodendom wereldwijd. We volgen deze zondag het alternatieve rooster dat gaat over verhalen van Jacob en Jozef, stamvaders van het Joodse volk. We horen hoe Jacob na zijn vlucht bij oom Laban komt en verliefd wordt op een meisje. De preek zal een zogenaamde vertelpreek worden: stukjes Bijbeltekst met daar doorheen geweven uitleg en verkondiging.
Het thema: Het verhaal van je leven.

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714