Enquête over samenwerking


In december is in beide gemeenten een ledenvergadering belegd rond het verdergaande samengaan van onze kerken.
Op beide vergaderingen zijn/worden de gemeenteleden bijgepraat over de voortgang van het proces en is/wordt er met de aanwezige gemeenteleden van gedachten gewisseld.
Voor beide kerkenraden is het belangrijk te weten hoe de gemeente hierover denkt en wat zij belangrijk vindt als het gaat om verdere samenwerking.

Daarom zullen wij de komende weken een enquête verspreiden met het verzoek uw en jouw visie op het verdergaand samengaan te verwoorden.
Deze enquête moet ons ook meer richting geven hoe we vervolgstappen in dit proces mogen gaan nemen.

Verspreiding en inleveren
De Morgenster: per e-mail krijgt u een link om de enquête online in te vullen. Ook in de hal van de kerk zullen papieren exemplaren klaar liggen. Graag voor 30 december invullen of deponeren in de doos in de hal van de kerk. 

Bethlehemkerk: in de weekbrief komt een link naar de online enquête en er liggen papieren exemplaren in de hal van de kerk. Graag voor 30 december invullen of deponeren in de doos in de hal van de kerk.

De voorzitters van de kerkenraden,
Erik Juch en Henk de Jong.

Gepubliceerd op: 04-12-2023

Enquête over samenwerking