Kerkdienst

zondag 20 september 2020
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Doopdienst
Voorganger: Ds. Johan Duijster
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Onderhoud kerkelijke gebouwen, ZWO, KRM-raam liturgisch centrum,

Downloaden

Verbonden zijn

Vroeger, ik praat over een jaar of veertig geleden, was het in heel wat kerken gebruikelijk om kort na de geboorte je kind te laten dopen. In veel hervormde gemeenten is dat tegenwoordig meer geregeld door in het jaarrooster van de erediensten vaste zondagen te benoemen waarop in de eredienst gedoopt kan worden. Maar ook daar zit telkens een niet al te lange tijd tussen, zodat de gelegenheid je kind te laten dopen zich vrij snel aandient. Tot 2020. Tot het jaar van de pandemie, die samenkomsten van de gemeente onmogelijk maakte. Er zijn nu ouders die al ruim een half jaar geduld oefenen.
Onder het voorbehoud van Jakobus (hij hield dus ook rekening met andere tijden) staat vandaag de eerste doopdienst gepland. Ik weet dat de ouders die hun kind willen laten dopen er blij mee zijn. En ik ook, wat heb ik het gemist. En hoe heeft de gemeente het gemist? Want hoe bijzonder is het dat God zijn heilige naam verbindt met jouw kind en het bij zijn/haar naam noemt? Dat is zo bijzonder dat we daar ook maar het thema van maken: Verbonden zijn.
Hartelijk welkom in deze eredienst.

Collecte:

De collecten zijn vandaag bestemd voor ZWO, Mozaïekraam en Onderhoud kerkelijke gebouwen.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 20september


Liturgie

Voorganger: ds. Johan Duijster
Organist: Robert van Eijl
solist: Eva Boer
Lector: Suzan Huibers


DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidende muziek

Lied van voorbereiding:
Komt, laat ons vrolijk zingen (HH 250 vs. 1 )

Overdracht aan predikant door ovd

Aanvangspsalm - Psalm 139 vs. 1 (voor zover mogelijk gaan we staan)


Bemoediging en Groet

Klein Gloria ~ Lied 195


Welkom en inleiding

Zingen: Psalm 139 vs. 7

Genadeverkondiging

DIENST VAN HET WOORD

Gebeden

Kindermoment met lied: God kent jou vanaf het begin.

Schriftlezing(en) (NBV)
-    Genesis 15

Antwoordlied: Psalm 105 vs. 2

Verkondiging n.a.v. thema: Verbonden zijn

Antwoordlied: Psalm 105 vs. 3 (onder voorspel en lied komen de dopelingen binnen)

DOOP

Dooponderwijs

Presentatie

Eva zingt: Meer dan een wonder

Doopgebed

Geloofsbelijdenis (Gemeente gaat staan)

Geloften
v.:    Gemeente,
wilt u voor zover u dat kunt invullen
 Lasse Willem Adriaan
naar uw vermogen
helpen groeien in dit geloof
en wilt u haar helpen
Christus na te volgen?
G.:     Ja, dat willen wij

(Gemeente gaat zitten)

Geloften van de ouders

Doopbediening
Overhandiging doopkaars door naaste familielid

Schrijven naam in doopregister

Verwelkoming
v.:    Gemeente,
draag Lasse Willem Adriaan
die gedoopt zijn, in uw gebeden,
en ga met hen de weg van het Koninkrijk.

g.:     Welkom, kind van God.
Welkom in de kerk van Christus,
wereldwijd en in ons midden.

Eva zingt: Doop

DIENST VAN DE GEBEDEN
                
Collecte (bij de uitgang na de zegen)

Pastorale mededelingen

Gebeden
    danken over de gaven
    voorbede
    stil gebed
    Onze Vader

Mededelingen

Zingen: Psalm 87 vs. 1 en 3

Wegzending en Zegen
Amen (1x)

Uitleidend orgelspel