Kerkdienst

zondag 29 november 2020
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: 1e Advent
Voorganger: Ds. Johan Duijster
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Diaconie, KRM-raam liturgisch centrum, Onderhoud kerkelijke gebouwen,
Zet in agenda

Hetzelfde zeggen

Eerste Adventszondag. We zien uit. Meer dan anders misschien wel. Naar het Licht dat komt om onze duisternis te doorbreken. We verwachten het Licht van den beginne. En in dat Licht, en vanwege dat Licht, doen op deze zondag een aantal gemeenteleden belijdenis van hun geloof in de drie-enige God. Zij die belijdenis doen zijn: Henk Aret, Rien den Boer, Mieke en Jan van Middelkoop, Erik den Ouden en Nathan van Wijngaarden. Thema voor de dienst is: Hetzelfde zeggen. 

 

Collecte:

De collecten zijn vandaag bestemd voor de Diaconie, Mozaïekraam en Onderhoud kerkelijke gebouwen.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 29 november

 

Liturgie:

Voorganger: ds. Johan Duijster
Organist: André de Jager
Lector: Danny Nispeling
Zang: Cantica Coronae Quartet


DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidende muziek

Voorbereiding - Lied 444 vs. 1 e 2

Overdracht aan predikant door ovd

Aanvangspsalm - Psalm 27 vs. 1 (voor zover mogelijk gaan we staan)

Bemoediging en Groet

(Geen Klein Gloria i.v.m. Advent)

Welkom en inleiding

Gebed (gezongen): Ziel, mijn ziel wees stil

Genadeverkondiging

Aanmoediging tot leven

Zingen: Heer, U bent altijd bij mij (Opw. 518)

DIENST VAN HET WOORD

Gebed

Kindermoment - Do & Ko aflevering 7

Lied: De Heer is mijn herder (klein kinderkoor o.l.v. Jolanda)

Schriftlezing - Deuteronomium 26, 1-10a

Schriftlezing - Lucas 1, 39-55

We luisteren naar - My Lighthouse (God van Licht) door Rent Collective (via YouTube-clip)

Verkondiging met thema: Hetzelfde zeggen

Muzikale Meditatie: Keuze André

Openbare belijdenis van het geloof
    Gebed
    Presentatie (met YouTube-clip Who Am I - Casting Crowns)
    Onderwijzing

Zingen: Psalm 17 vs. 3

Vervolg openbare belijdenis van het geloof
    Getuigenis (met clip After Forever - door Black Sabbath)
    Vragen
    Handoplegging

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN
                
Collecte (bij de uitgang na de zegen)

Pastorale mededelingen

Gebeden:
    danken over de gaven
    voorbede
    stil gebed
    Onze Vader

Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in der eeuwigheid.
Amen

Mededelingen

We luisteren naar: O kom, o kom Immanuël (Gez. 125 vs. 1, en 5 LvdK)

Wegzending en Zegen
Amen (1x)

Uitleidend orgelspel