Kerkdienst

zondag 13 december 2020
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: 3e Advent
Voorganger: Ds. Johan Duijster
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Diaconie, KRM-raam liturgisch centrum, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Downloaden

Verzoend raken met nietsdoen

Het is de derde Adventszondag. Advent wordt vaak een tijd van inkeer en bezinning genoemd. Daarnaast is het ook een wachttijd. En een wachttijd heeft in feite iets van niets doen. Normaal gesproken kan dat in onze samenleving onmogelijk samengaan met onze voorbereidingen op het naderende Kerstfeest. Normaal gesproken…, ja. Maar wat is er dit jaar nog normaal? Nietsdoen is plotseling meer normaal dan iets ondernemen, dan je voorbereiden, dan alle drukte die we zo gewoon waren in het pre-coronatijdperk.

Nu hang je thuis voor de buis, want je koorrepetitieavonden gaan nog steeds niet door. Nu ben je geregeld doelloze aankopen aan het doen via internet. Zo doelloos dat zelfs meneer Bol.com zich er een beetje voor schaamt. Maar ja, het aantal bestuursvergaderingen van je sportvereniging is drastisch verminderd en gaat alleen nog via Zoom, of zo. Nu rommel je thuis maar wat zinloos aan, want uitgaan met je vrienden of even lekker uit eten is er nog steeds niet bij. Dan is ook nog Advent een tijd geworden van niets doen. Zinloos, doelloos, verstrooid wat aanrommelen, nietsdoen, allemaal vormen van luiheid. Gedwongen luiheid, dat wel, maar toch luiheid. En zegt de wijze Spreukenschrijver niet dat luiheid tot slavernij leidt?

Thema voor de verkondiging is: Verzoend raken met niets doen!  

 

Collecte:

De collecten zijn vandaag bestemd voor de Diaconie, Mozaïekraam en Onderhoud kerkelijke gebouwen.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 13 december

Liturgie:

Voorganger: ds. Johan Duijster
Organist: Robert van Eijl
Lector: Liesbeth Batenburg
M.m.v.: Broodhuis

Voorbereidende muziek

Voorbereiding - O, Heiland, reis die Himmel auf (Gotteslob gezang 231 vs. 1 en 3)

Overdracht aan predikant door ovd

Aanvangspsalm - Psalm 43 vs. 3 en 4 (voor zover mogelijk gaan we staan)

Bemoediging en Groet

Welkom en inleiding

Gebed

Genadeverkondiging

Aanmoediging tot leven

Zingen: Psalm 72 vs. 4

DIENST VAN HET WOORD

Gebed

Kindermoment - Do & Ko aflevering 8

Lied: Advent is kijken naar wat komt (Youtube)

Schriftlezing - Lucas 1, 57-79

Verkondiging met thema: Verzoend raken met nietsdoen

Muzikale Meditatie: Keuze Robert

Zingen: Lied 433 (door Broodhuis)

Bevestiging pastoraal medewerker Shirley Arlaud-Sordam

Zingen: In het licht (Sela - door Broodhuis)


DIENST VAN DE GEBEDEN
                
Collecte (bij de uitgang na de zegen)

Pastorale mededelingen

Gebeden:
    danken over de gaven
    voorbede
    stil gebed
    Onze Vader

Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in der eeuwigheid.
Amen

Mededelingen

Zingen: Lied 452

Wegzending en Zegen
Amen (1x)

Uitleidend orgelspel