Doopdienst

zondag 04 december 2022
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: 2e Advent
Voorganger: Ds. Bert Ridder
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Diaconie, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Begenadigd

Maria wordt door God uitgekozen om de moeder van zijn Zoon te zijn. De engel Gabriël noemt haar begenadigd. Je zult het maar zijn…, het zal Maria’s leven op z’n kop zetten, ja, deze ‘begenadiging’ zal ook pijnlijke trekken hebben.

We horen vanmorgen wat deze aankondiging allemaal teweegbrengt.

Collecte

De collecten zijn vandaag bestemd voor Kerkrentmeesters, Diaconie en Onderhoud kerkelijke gebouwen
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 4 december

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie

 

Orgelspel

Lied voor de dienst: Lied 441: 1

Moment van verstilling

 

Welkom

Ontsteken tweede Adventskaars en gedichtje

Aanvangslied – staande: Psalm 105: 1 en 3

Bemoediging en groet

 

Gebed om ontferming

Broodhuis en gemeente: Kom tot ons

 

Doop:

Christiaan en Roseanne van Engen verlangen de doop voor hun dochter Sophie, geboren op 18 januari en

Lukas en Renske van Blijderveen verlangen de doop voor hun dochter Jara, geboren op 24 oktober.

 

 Onder het lied: Hemelhoog 506 worden    Sophie en Jara de kerk binnengebracht

 

 We horen over de betekenis van de doop:

 

Wij mogen dopen, omdat de Heer Jezus zelf tegen ons heeft gezegd: ‘Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.’ In de doop steekt God een hand naar ons uit, om een verbond, om vriendschap met ons te sluiten. Zo heeft Hij al gedaan met Abraham, Izaäk en Jakob. En in zijn Zoon Jezus Christus laat God ons zien hoe ernstig Hij die vriendschap neemt. In Hem biedt God aan alle mensen redding en nieuw leven aan!

 

In de doop wordt de Naam van de Vader, de Zoon en de Geest over ons uitgesproken: wij worden kinderen van één Vader, wij worden gemeenschap van met Christus gestorven en opgestane mensen, wij mogen leven door de kracht van Gods Geest. In het Oude Testament nam God ook de kinderen in zijn vriendschap op. God is ons met zijn liefde altijd een stap voor. Daarom steekt Hij zijn Vaderhand al uit, zelfs naar de kleinste kinderen. Het volk van God bestaat niet alleen uit volwassenen, ook kinderen mogen meelopen in de pelgrimsreis naar het beloofde land. En Jezus zei ook: ‘Laat de kinderen bij Me komen.’

 

Dat God ons uitnodigt om kinderen te dopen, houdt een grote verantwoordelijkheid in: voor jullie als ouders en voor ons allemaal in onze kerkgemeenschap. God neemt onze kinderen bij de hand, maar jullie en wij allen zullen hen ook een hand reiken, om ze te leren wandelen met God. Wees daarom steeds een levend en sprekend voorbeeld voor je kind.

 

Broodhuis en gemeente: Wij zegenen jou

 

 De doopouders komen met hun kinderen bij de doopvont staan…

 

 Doopvragen:

 

Gelooft u in God, de Vader, onze Schepper en Verlosser?

Gelooft u in Jezus Christus, zijn Zoon, onze gekruisigde en opgestane Heer?

Gelooft u in de Heilige Geest, die ons leven vernieuwt?

Belooft u uw kind in woord en daad voor te gaan op de weg ons gewezen door de Heer, en het te doen onderwijzen in het Woord van God?

 

 Antwoord van de doopouders:

 

 Bediening van de doop:

 

 Vraag aan de gemeente

 

Gemeente, wilt u Sophie en Jara naar uw vermogen helpen groeien in het geloof en wilt u hen helpen Christus na te volgen?

 

We zingen – nog staande: Hemelhoog 338

 

We besluiten de doop met dankgebed en ook bidden we om de leiding van Gods Geest bij het lezen en beluisteren van het Woord

kindermoment en het Adventsprojectlied, daarna gaan de kinderen naar de nevendienst

 

Adventsprojectlied:

 

In een wereld, soms zo duister,

Wordt al eeuwenlang gewacht,

Op een nieuwe morgen - luister,

Hoor je ’t lied al door de nacht?

God belooft een nieuwe wereld,

Al ons wachten wordt beloond.

Hij zal wonen bij de mensen,

Komt als kind in onze nacht.

Refrein:

Gloria, Gloria

God zal wonen bij de mensen

Komt als kind in onze nacht. (2x)

 

Schriftlezing: Lukas 1: 26-36 (door lector Danny Nispeling)

 

Lied: Lied 807: 1 en 5 Preek

 

Muzikaal meditatief moment

 

Broodhuis en gemeente: U bent hier

 

Kinderen en leiding komen terug uit de nevendienst

Pastorale mededelingen

Gebeden

Overige mededelingen

Aandacht voor de collecten en gelegenheid om de kleinsten uit de oppas te halen

Slotlied – staande, Broodhuis en gemeente: Wij trekken in een lange stoet

Zegen, beantwoord met gezongen Amen

Orgelspel

Broodhuis: Ik zal er zijn

Gelegenheid tot feliciteren van de doopouders in de hal