Kerkdienst

zondag 08 augustus 2021
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Piet van Die
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: ZWO, Kerk,
Zet in agenda

Eerste keren in de Bijbel (2) - De eerste droom.

De tweede van een serie van zes over ‘eerste keren in de Bijbel’. Deze keer Genesis 20:1-18. We horen hoe Abraham bang is en de boel aan elkaar liegt. Wat was het geval? Koning Abimelech, koning van Gerar, bleek namelijk een oogje op Sara te hebben. Abraham deed namelijk of zijn vrouw Sara zijn zus was. De vader van alle gelovigen probeerde zijn eigen hachje te redden. Maar God greep in middels een droom die aan de koning verscheen. Daarom het thema: Eerste keren in de Bijbel (2) - De eerste droom.

Piet van Die.

De collecte is vandaag bestemd voor ZWO en Kerk.
De opbrengst wordt tussen deze bestemmingen verdeeld.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte 8 augustus 2021.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:


LITURGIE

Voorganger:ds. Piet van Die
Organist:Arie de Bruijn
M.m.v.:John Peter Kuntz, Hans van Eersel, Wout de Korte
Lector:Louis Lodder


VOORBEREIDING

Inleidend orgelspel: Arabesque (verdroomde muziek) - Louis Vierne

Welkomstwoord

Stilte voor persoonlijke voorbereiding

Lied van verstilling: Lied 568a

Vertaling: Waar vriendschap en liefde is, daar is God.

Bemoediging
v.: Onze hulp en onze verwachting
g.: is van God, onze Heer.
v.: Hij die alles maakte,
g.: laat niet los wat Hij begon.

Groet
Vertrouwen en geloof, troost en bemoediging,
wensen wij elkaar toe
in de liefde van God die ons draagt,
de Zoon die ons inspireert
en de Heilige Geest die ons kracht geeft.
Amen.

Aanvangslied: Psalm 99: 1 en 4

Bij het Kyriegebed

Als gebed om ontferming: Lied 1008

Loflied: Psalm 98: 3 en 4

ROND HET WOORD

Inleiding op lezing en preek

Gebed van de zondag

Lezing: Genesis 20,1-18

1Abraham brak op en trok naar de Negev, waar hij tussen Kades en Sur ging wonen. Toen hij een tijdlang in Gerar verbleef, 2zei hij van zijn vrouw Sara dat ze zijn zuster was. Het gevolg was dat Abimelech, de koning van Gerar, Sara naar zijn paleis liet overbrengen. 3Maar ’s nachts verscheen God in een droom aan Abimelech en zei tegen hem: ‘Je bent ten dode opgeschreven omdat je die vrouw naar je paleis hebt gehaald: ze is getrouwd.’ 4Nu had Abimelech nog niet met haar geslapen. ‘Heer,’ riep hij uit, ‘wilt u dan mensen doden terwijl ze onschuldig zijn? 5Hij zei me toch dat ze zijn zuster was? En ook zijzelf heeft gezegd dat hij haar broer is. Ik heb dit gedaan met een zuiver geweten, er treft mij geen enkele blaam.’ 6God antwoordde hem in zijn droom: ‘Ik weet heel goed dat je dit met een zuiver geweten gedaan hebt. Daarom heb ik je er ook van weerhouden tegen mij te zondigen en heb ik verhinderd dat je haar zou aanraken. 7Maar geef haar nu terug aan haar man, want hij is een profeet en kan voor je bidden, en dan zul je in leven blijven. Maar geef je haar niet terug, dan zul je onherroepelijk sterven, jij en allen die bij je horen.’
8De volgende morgen riep Abimelech in alle vroegte zijn dienaren bij zich en vertelde hun wat er was gebeurd; de schrik sloeg hun om het hart. 9Hierna liet hij Abraham bij zich roepen. ‘Wat hebt u ons aangedaan!’ zei hij. ‘Wat heb ik u misdaan dat u mij en mijn rijk schuldig hebt laten worden aan zo’n zwaar vergrijp? U hebt mij op een wel heel ongepaste manier behandeld. 10Met welke bedoeling hebt u dit gedaan?’ 11Abraham antwoordde: ‘Ik dacht: Misschien heeft men in deze streken geen ontzag voor God en zullen ze me doden om mijn vrouw. 12Bovendien, ze is werkelijk mijn zuster: ze is de dochter van mijn vader. Ze is alleen niet de dochter van mijn moeder, en zo kon ze mijn vrouw worden. 13Toen God mij ver van mijn verwanten liet rondzwerven, zei ik dan ook tegen haar: “Bewijs me dat ik op je kan rekenen en zeg overal waar we komen dat ik je broer ben.”’
14Toen schonk Abimelech schapen en geiten, runderen, slaven en slavinnen aan Abraham, en ook gaf hij hem zijn vrouw Sara terug. 15‘Mijn land ligt voor u open,’ zei hij, ‘u kunt gaan wonen waar u maar wilt.’ 16En tegen Sara zei hij: ‘Ik geef uw broer duizend sjekel zilver, in de hoop dat allen in uw omgeving dan bereid zullen zijn de ogen te sluiten voor wat u is overkomen; uw eer blijft volledig bewaard.’ 17Toen bad Abraham tot God, en God genas Abimelech en zijn vrouw en bijvrouwen, zodat ze weer kinderen konden krijgen; 18de HEER had namelijk bij alle vrouwen in Abimelechs paleis de moederschoot gesloten om wat er gebeurd was met Abrahams vrouw Sara.

Zingen: Lied 803: 1 en 2

Uitleg en verkondiging: Eerste keren in de Bijbel (2): De eerste droom

Meditatieve muziek over 'Woon in mijn  dromen' Christopher Tambling

Zingen: Woon in mijn dromen (uit: Het liefste lied van overzee, nr.54)

Woon in mijn dromen, in al wat ik ben,
want niets is mij liever, geen mens die ik ken
mijn diepste gedachte bij dag en bij nacht,
het licht, waar ik wakend en slapend op wacht

Wees Gij mijn wijsheid, mijn waarheid, mijn woord.
Met U wil ik gaan, wijs mij uw lichtend spoor,
als vader, als moeder, met mij kind aan huis.
Woon zelf in mijn wezen, en wees ook mijn thuis.

Wees mijn bescherming, de bron van mijn kracht,
mijn enige wapen, meer weerwoord bij nacht,
mijn schuilplaats en haven, mijn veilige wal,
Gij, die voor mij strijdt en mij thuisbrengen zal.

GEBEDEN EN GAVEN

Pastorale mededelingen

Over de collecte

Gebeden
v.:    ….zo bidden en zingen wij: (lied 368f)

Stil gebed – Onze Vader

Slotlied: Lied 991: 1-4

Zegen (met gezongen Amen)

Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de ZWO en de kerk

Uitleidend orgelspel: Berceuse (verdroomde muziek) - Louis Vierne

 


Voor het online koffiemoment kunt u, direct na de dienst, deelnemen via deze verwijzing.