Kerkdienst

zondag 23 januari 2022
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Joost Schelling uit Woerden
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Diaconie, Kerk,


Downloaden audioDownloaden video

Wat zie jij en wat volg jij (dan)?

Wat fijn om weer in jullie midden te zijn. Het leesrooster heeft als lezing Lucas 4:14-21, een passage die uitloopt op de zin: ‘…geen enkele profeet is welkom in zijn vaderstad (vers 24)’. Dat leek mij wel erg lastig voorgaan, als geboren en getogen 'Morgensterkerker'. Dus ik heb besloten over de alternatieve lezing uit Johannes 1:35-52 te preken. Thema: Wat zie jij en wat volg jij (dan)? Hopelijk is het op deze zondag (weer) mogelijk jullie ook ‘live’ te zien en te ontmoeten.

Hartelijk groeten uit Woerden,
Joost Schelling.

De collecte is vandaag bestemd voor Diaconie en Kerk.
De opbrengst wordt tussen deze bestemmingen verdeeld.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte DD MMM 2022.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:


LITURGIE

Voorganger:ds. Joost Schelling
Organist:Arie de Bruijn
M.m.v.:Wout de Korte en Marian van den Bos
Lector:Levi Fortuin

 

VOORBEREIDING

Welkomstwoord door ouderling

Stilte voor persoonlijke voorbereiding

Lied van verstilling: Lied 117d

Bemoediging en groet
v.:   Ons begin is in de naam van de levende God
g.:   die liefde is en grond van ons bestaan
v.:   die genadig is en ruimte geeft
g.:   die ons verlicht en draagt.

v.:   Vrede zij u.
a.:   De wereld zij vrede. Amen

Aanvangslied: Lied 275

Gebed om ontferming

… zo bidden en zingen wij: (lied 301k)
v.: … door Jezus Christus onze Heer.
g.: Amen.

Loflied: Lied 657: 1, 3 en 4

ROND HET WOORD

Gesprek met de kinderen

Gebed van de zondag door lector

Lezing: Johannes 1:35-51
35De volgende dag stond Johannes er weer met twee van zijn leerlingen. 36Toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij: ‘Daar is het lam van God.’ 37De twee leerlingen hoorden wat hij zei en gingen met Jezus mee. 38Jezus draaide zich om, en toen hij zag dat ze hem volgden, zei hij: ‘Wat zoeken jullie?’ ‘Rabbi,’ zeiden zij tegen hem (dat is in onze taal ‘meester’), ‘waar logeert u?’ 39Hij zei: ‘Kom maar mee, dan zul je het zien.’ Ze gingen met hem mee en zagen waar hij onderdak had gevonden; het was ongeveer twee uur voor zonsondergang en ze bleven die dag bij hem. 40Een van de twee die gehoord hadden wat Johannes zei en Jezus gevolgd waren, was Andreas, de broer van Simon Petrus. 41Vlak daarna kwam hij zijn broer Simon tegen, en hij zei tegen hem: ‘Wij hebben de messias gevonden’ (dat is Christus, ‘gezalfde’), 42en hij nam hem mee naar Jezus. Jezus keek hem aan en zei: ‘Jij bent Simon, de zoon van Johannes, maar voortaan zul je Kefas heten’ (dat is Petrus, ‘rots’).
43De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan en daar ontmoette hij Filippus. Hij zei tegen hem: ‘Ga met mij mee.’ 44Filippus kwam uit Betsaïda, uit dezelfde stad als Andreas en Petrus. 45Hij kwam Natanaël tegen en zei tegen hem: ‘We hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten spreken: Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret!’ 46‘Uit Nazaret?’ zei Natanaël. ‘Kan daar iets goeds vandaan komen?’ ‘Ga zelf maar kijken,’ zei Filippus. 47Jezus zag Natanaël aankomen en zei: ‘Dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog.’ 48‘Waar kent u mij van?’ vroeg Natanaël. Jezus antwoordde: ‘Ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat.’ 49‘Rabbi, u bent de Zoon van God, u bent de koning van Israël!’ zei Natanaël. 50Jezus vroeg: ‘Geloof je omdat ik tegen je zei dat ik je onder de vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere dingen zien.’ 51‘Waarachtig, ik verzeker jullie,’ voegde hij eraan toe, ‘jullie zullen de hemel geopend zien, en de engelen van God zien omhooggaan en neerdalen naar de Mensenzoon.’

Zingen: Lied 921 (3x)

Uitleg en verkondiging

Meditatieve muziek

Zingen: Lied 528

GEBEDEN EN GAVEN

Pastorale mededelingen

Over de collecte

Gebeden

v.:   ….zo bidden en zingen wij:  lied 368c

Stil gebed – Onze Vader

Slotlied: Lied 1005

Zegen

Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de Diaconie en de Kerk

Orgelspel