Kerkdienst

zondag 25 september 2022
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Heine Tillema
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Diaconie, Onderhoud kerkelijke gebouwen,


Downloaden audioDownloaden video


Wanneer u thuis de dienst meebeleeft kunt u uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte 25 september 2022.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:

De opbrengst wordt tussen beide bestemmingen verdeeld.


 

LITURGIE 
  
Voorganger:Heine Tillema
Organist:Richard Bos
Lector:Levi Fortuin
Kindernevendienst:Groep 1 t/m 8

 

VOORBEREIDING

Welkomstwoord door ouderling

Stilte voor persoonlijke voorbereiding

Lied van inkeer: Lied 62a

Bemoediging en groet
v.:   Ons vertrouwen is de naam van de Eeuwige
a.:   die hemel en aarde met elkaar verbindt
v.:   die op weg door de tijd
a.:   niet zonder ons mensen wil gaan.

v.:   Genade en vrede van God, die als een vader en een moeder wil zijn,
       van Jezus, onze Heer,
       door de kracht van de Heilige Geest.
a.:   Amen

Aanvangslied: Psalm 121: 1, 2, 3, 4

Over de dienst

Gebed om ontferming en glorialied

v.: … zo bidden en zingen wij: (Lied 299j: 1, 2, 3, 4)

 

ROND HET WOORD

Gesprek met de kinderen

Kinderlied: Lied 285

de kinderen gaan naar de kindernevendienst

Gebed van de zondag

Lezing: Matteüs 6: 25 – 34

25Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? 26Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? 27Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? 28En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. 29Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. 30Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? 31Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” – 32dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. 33Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. 34Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.

Zingen: Lied 905: 1, 2, 3, 4

Uitleg en verkondiging

Meditatieve muziek

Zingen: Lied 978: 1, 2, 3, 4

 

GEBEDEN EN GAVEN

Pastorale mededelingen

Gebeden
v.: … zo bidden en zingen wij: (Lied 368j)

Stil gebed – Onze Vader

Inzameling van de gaven, bestemd voor de diaconie

Slotlied: Lied 416: 1, 2, 3, 4

Zegen

Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor het onderhoud van kerkelijke gebouwen

Orgelspel


Na de dienst kunt u koffiedrinken in de grote zaal.