Alternatieve Kerkdienst

zondag 26 april 2020
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Birke Rapp & ds. Henk Talsma
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Jeugdwerk, Onderhoud kerkelijke gebouwen,


Downloaden audioDownloaden video

Over een andere boeg.

Orgel: André de Jager
Eufonium: Leo Kooijman

Als er iets nodig is in deze tijden van corona dan is het wel: omdenken. Een crisis betekent altijd dat je komt vast te zitten. Maar elke crisis draagt ook kansen in zich. Kansen om het in het vervolg anders te doen. Daarvan vertelt ook het bijbelverhaal van deze dag - Johannes 21:1-14. De discipelen hadden na de opstanding hun oude vak van visser weer opgepakt, maar na een nacht vissen hadden ze nog niets gevangen. Een onbekende riep hen vanaf de kant toe dat ze hun net eens aan stuurboord moesten uitgooien. Ook dat was omdenken. Zo kan er ook bij de crisis die wij nu beleven een roepstem klinken.

 

 

De collecten vanuit de Morgenster zijn vandaag bestemd voor Jeugdwerk en onderhoud kerkelijke gebouwen
U kunt uw bijdrage overmaken via deze link of door de QR code te scannen:

 

DIENST VAN VOORBEREIDING

 

 

Voorbereidend orgelspel -Lied 117d “Laudate omnes Gentes”

 

Voorbereiding - we luisteren naar: Lied 601 “Licht dat ons aanstoot in de morgen” (m: Antoine Oomen, t: Huub Oosterhuis)

 

Overdracht aan predikant door ouderling van dienst

 

Bemoediging en Groet

 

Welkom en inleiding

 

Gebed

 

We luisteren naar: EL 140 “Kroon Hem met gouden kroon”

 

         Kroon Hem met gouden kroon, het Lam op zijnen troon!

         Hoor, hoe het hemels loflied al verwint in heerlijk schoon.

         Ontwaak mijn ziel en zing van Hem die voor u stierf.

         En prijs Hem in all’ eeuwig-heen, die ’t heil voor u verwierd

 

DIENST VAN HET WOORD

 

Moment voor de kinderen (n.a.v.Joh. 21:1-14)

         We luisteren en kijken naar: https://www.youtube.com/watch?v=niA9zWDPu2Q

 

Schriftlezing: Joh. 21:1-14

 

1Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het Meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. 2Bij het meer waren Simon Petrus en Tomas (dat betekent ‘tweeling’), Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee andere leerlingen. 3Petrus zei: ‘Ik ga vissen.’ ‘Wij gaan met je mee,’ zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. 4Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever, al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. 5Hij riep: ‘Hebben jullie soms iets te eten?’ ‘Nee,’ antwoordden ze. 6‘Gooi het net aan stuurboord uit,’ riep Jezus, ‘dan lukt het wel.’ Ze wierpen het net uit en er zat zo veel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. 7De leerling van wie Jezus hield zei tegen Petrus: ‘Het is de Heer!’ Zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op – meer had hij niet aan – en sprong in het water.

8De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer tweehonderd el. 9Toen ze aan land kwamen zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. 10Jezus zei: ‘Breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben.’ 11Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, welgeteld honderddrieënvijftig, en toch scheurde het niet. 12Jezus zei tegen hen: ‘Kom, eet iets.’ Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was, ze begrepen dat het de Heer was. 13Jezus nam het brood en gaf hun ervan, en hij gaf hun ook vis. 14Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan.

 

We luisteren naar: Lied 608 “De steppe zal bloeien”(m: Antoine Oomen, t: Huub Oosterhuis)

 

Meditatie met thema: “Over een andere boeg” (Joh. 21:1-14)

 

Muzikale Meditatie: Lied 835 “Jezus ga ons voor” (vert. Ad den Besten)

 

DIENST VAN DE GEBEDEN

                          

Gedachtenis Arie Klop, Ben van Veldhuizen (we kijken aansluitend naar een filmpje waarin hun gedachteniskruisjes in de Morgenster worden aangebracht)

 

We luisteren naar: Lied 753 “Er is een land van louter licht” (vert. J.W. Schulte Nordholt)

 

Aandacht voor collecte

 

Pastorale mededelingen

 

Gebeden ~

         danken over de gaven

         voorbede

         stil gebed en Onze Vader

 

Mededelingen

 

We luisteren naar -EL 247 “In Gods overwinning” (oorspr. Land of hope and glory)

In Gods overwinning trekken wij ten strijd

Samen in zijn leger, Hem ten dienst gewijd
Christus, onze Koning, stelt Zich aan het hoofd
Hij heeft ons de zege in de strijd beloofd (2x)
 

Als een machtig leger, vol van Geest en kracht
Gaan wij achter Jezus, die ons 't leven bracht
Nergens heerse tweedracht, een geloof, een Heer
Een in hoop en liefde, juichend Hem ter eer (2x)
 

Wegzending enZegen    Amen (1x)

 

We luisteren naar Lied 708:1 “Wilhelmus van Nassouwe” (t:Philips van Sint Aldegonde; m: Valerius’ Gedenck-clanck)

 

Uitleidend orgelspel