Alternatieve Kerkdienst

zondag 24 mei 2020
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Birke Rapp & ds. Henk Talsma
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming:


Downloaden audioDownloaden video

In de bovenzaal te Jeruzalem.

We lezen Handelingen 1:12-14 en Johannes 17:1-11a. Jezus is naar de hemel gegaan en het lijkt of Hij zijn kerk als wezen achterlaat. Wij blijven nog in deze wereld, wij kunnen niet weten of kennen waarheen Jezus ons is voorgegaan. Het enige wat we als gelovigen kunnen begrijpen, is dat we gerust mogen zijn in de toekomst. Wij behoren God toe. Die troostende boodschap wil Johannes doen horen vlak voor Pinksteren. Het was voor die kleine groep angstige gelovigen heel donker, toen ze gingen schuilen in de bovenzaal te Jeruzalem, het zaaltje waar Jezus afscheid van hen had genomen. Misschien gingen ze daar schuilen om elkaars hand vast te houden. Ze gingen bidden. Bidden is sterker dan we durven denken, in deze coronatijden. Oost-Duitse christenen hebben destijds gebeden in de weken voor de val van de Duitse muur. Een Duitse krant schrijft: ‘Bidden helpt, want het betekent dat er altijd hoop is.’ Als we elkaar niet loslaten in het donker, als we kunnen bidden tegen beter weten in, is er hoop. Die hoop kan ons staande houden, ook in deze tussentijd, tussen het heengaan van Jezus en de bevrijdende komst van zijn Geest die alles anders zal maken. Bidden in het donker is belijden: er komen andere tijden. Thema is: In de bovenzaal te Jeruzalem.

Ds. Henk Talsma, mede namens ds. Birke Rapp.

 

De collecten vanuit de Morgenster zijn vandaag bestemd voor kerk en diaconie.
U kunt uw bijdrage overmaken via deze link of door de QR code te scannen:

De collecten vanuit de Bethlehemkerk zijn vandaag bestemd voor Kerkrentmeesters, Diaconie en Onderhoud kerkelijke gebouwen.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 24 mei.

Liturgie:

Voorganger: ds. Henk Talsma (meditatie) en ds. Birke Rapp (liturgie)
Organist: André de Jagers
Soliste: Suzanne Roeland (dwarsfluit)

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidende muziek: Votum en groet van Sela
Voorbereiding: Psalm 84,1.2
Overdracht aan predikant door ovd
Voorbereidingswoorden
Bemoediging en Groet
Gebeden
We luisteren naar:
Gezang 400 uit het Oude Liedboek – het Zonnelied van Franciscus van Assisi – Almachtige, verheven Heer

Almachtige, verheven Heer, halleluja, aan U behoort de lof en eer, halleluja.
Wie kan U loven als Gij zijt, halleluja, wij zegenen uw heerlijkheid, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.

Geloofd, gezegend zijt Gij Heer, halleluja. Wij brengen U de of en eer, halleluja.
Wij willen nederig en klein, halleluja, de dienaars van uw grootheid zijn, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.

DIENST VAN HET WOORD

Moment voor de kinderen
We luisteren naar: Breng ons samen van Sela
Schriftlezing: Handelingen 1,12-14

12.Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand. 13.Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon de IJveraar en Judas, de zoon van Jakobus. 14.Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.

We luisteren naar: In de Heer vind ik heel mijn sterkte

In de Heer vind ik heel mijn sterkte, in mijn God de vreugdezang.
Hij die mijn bevrijding bewerkt, op U vertrouw ik en ken geen angst.
Op U vertrouw ik en ken geen angst.

Schriftlezing: Johannes 17,1-11a

1.Zo sprak hij. Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei: ‘Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen. 2.Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. 3.Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. 4.Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt. 5.Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij u had voordat de wereld bestond. 6.Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt uw naam bekendgemaakt. Zij waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven. Ze hebben uw woord bewaard, 7.en nu begrijpen ze dat alles wat u mij hebt gegeven, van u komt. 8.Ik heb de woorden die ik van u ontvangen heb aan hen doorgegeven, zij hebben ze aanvaard en nu weten ze echt dat ik van u gekomen ben, en ze geloven dat u mij hebt gezonden. 9.Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die u mij hebt gegeven, omdat zij van u zijn 10.– alles wat van mij is, is van u, en alles wat van u is, is van mij – en omdat in hen mijn grootheid zichtbaar geworden is. 11.Ik ben al niet meer in de wereld, ik ga naar u toe, maar zij blijven wel in de wereld. 

We luisteren naar: lied 663 (tekst) op de melodie van gezang 234 – Al heeft hij ons verlaten
Meditatie met thema: In de bovenzaal te Jeruzalem
Muzikale Meditatie: Hosanna van Creative (Opwekking 685)

DIENST VAN DE GEBEDEN

Collecte
Dank en voorbeden
met acclamatie 368f: God van leven en licht, maak alles nieuw. Halleluja.
Stil gebed  en Onze Vader
Mededelingen
We luisteren naar:
Lied 675 – Geest van hierboven
Wegzending en Zegen   Amen (1x)
Uitleidend orgelspel met dwarsfluit: Mag ik jou tot zegen zijn van Sela