Nieuwjaar

zondag 03 januari 2021
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Nieuwjaarsdienst
Voorganger: Ds Birke Rapp & Ilse Swart
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: GKW Diaconie, GKW Kerkenwerk,


Downloaden audioDownloaden video

Nieuwjaar

Wees wijs met de wijzen.

Ook dit jaar beginnen wij het nieuwe jaar met een gezamenlijke dienst van De Morgenster en de Bethlehemkerk. We laten ons hierbij inspireren door het bezoek van de drie wijzen uit het oosten, het verhaal uit Matteüs 2:1-12 dat voor deze zondag op het rooster staat. De drie wijzen bestudeerden de sterren om de bedoelingen van God daarin te ontdekken. Daar laten ze het niet bij… Wanneer ze de komst van een bijzondere koning ontdekken, gaan ze meteen op pad. Wij gaan op zoek naar hun geheim, waardoor zij zich laten leiden in een dreigende wereld.
Welke tekenen van Gods aanwezigheid herkennen wij in ons eigen leven? Wat en wie zijn voor ons hedendaagse wijzen, betrouwbare wegwijzers? Hoe kunnen wij elkaar nabij blijven in ons zoekend onderweg zijn? Vragen om er bij stil te staan als wij op weg gaan in het nieuwe jaar. Het thema: Wees wijs met de wijzen.

Ilse Swart en Birke Rapp.

De collecten zijn vandaag bestemd voor GKW Diaconie en GKW Kerkenwerk.
De opbrengst wordt gelijkmatig verdeeld.
U kunt uw bijdrage overmaken naar:
- Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 3 januari,
of naar
- Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte 3 januari.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:


LITURIE

Voorgangers:Ilse Swart en ds. Birke Rapp
Organist:André de Jager
M.m.v:Cantica Coronae Quartet

 

VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel

Lied van verstilling: Lied 516: 1.2.5

Verstilling

Overdracht aan predikant door ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 72: 3 en 6

Bemoediging en groet
Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van Zijn handen.

Genade, barmhartigheid en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus zij met ons allemaal nu en voor altijd. Amen.

Klein Gloria: Lied 195

Welkom

Gebed om ontferming
… zo bidden en zingen wij: (lied 301j)

Loflied: Lied 705

 

ROND HET WOORD

Gesprek met de kinderen

Kinderlied: Ga je mee op zoek

Gebed bij de dienst van het Woord

Lezing: Jesaja 60: 1-6
1Sta op en schitter, je licht is gekomen,
over jou schijnt de luister van de HEER.
2Duisternis bedekt de aarde
en donkerte de naties,
maar over jou schijnt de HEER,
zijn luister is boven jou zichtbaar.
3Volken laten zich leiden door jouw licht,
koningen door de glans van je schijnsel.

4Open je ogen, kijk om je heen:
ze stromen in drommen naar je toe;
je zonen komen van ver,
je dochters worden op de heup gedragen.
5Je zult stralen van vreugde als je het ziet,
je hart zal van blijdschap overslaan.
De schatten van de zee zullen je toevallen,
de rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot.
6Een vloed van kamelen zal je land overspoelen,
jonge kamelen uit Midjan en Efa.
Uit Seba komen ze in groten getale,
beladen met wierook en goud.
Zij verkondigen de roemrijke daden van de HEER.

Zingen: Sta op er wacht een nieuwe dag (op de melodie van lied 737)
De aarde wacht in duisternis,
en weet niet waar te gaan.
Maar over jou straalt licht, daar is
Gods dag al opgegaan.

Dit licht trekt alle volken aan,
gaat als een ster hen voor.
Het daagt hen uit op weg te gaan,
en brengt hen op jouw spoor.

Lezing: Matteüs 2: 1-12
1Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. 2Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’ 3Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. 4Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden. 5‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de profeet: 6“En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.”’ 7Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, 8en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen.’ 9Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. 10 Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. 11Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre. 12Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar  Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.

Zingen: Lied 521: 1 en 3

Uitleg en verkondiging: Volg de ster
 
Meditatieve muziek: A Light – The Brilliance

Zingen: Lied 496: 1 en 3

 

GEBEDEN EN GAVEN

Over de collecte

Pastorale mededelingen

Gebeden
v.:    ….zo bidden en zingen wij: (lied 368c)

Stil gebed – Onze Vader

Slotlied: Lied 919: 1.3 en 4

Zegen (met 1x Amen)

Orgelspel