Hemelvaart

donderdag 26 mei 2022
Aanvang: 09:00 uur
Dienst: Hemelvaart
Voorganger: Ds. Birke Rapp
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: GKW Diaconie, GKW Kerkenwerk,

Downloaden

De collecte is vandaag bestemd voor GKW Diaconie en GKW Kerkenwerk.
In de kerk wordt gecollecteerd. Wanneer u thuis de dienst meebeleeft kunt u uw bijdrage overmaken; de opbrengst wordt tussen beide bestemmingen verdeeld.
U kunt uw bijdrage overmaken naar:
- Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51  RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 26 mei 2022,
of naar
- Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte 26 mei 2022.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:

 


 

LITURGIE  
   
Voorganger: ds. Birke Rapp
Organist: Arie de Bruijn
Lector: Willem Vlot


Orgelspel over lied 661

VOORBEREIDING

Welkomstwoord

Stilte voor persoonlijke voorbereiding

Lied van inkeer: Lied 277

Bemoediging en groet
v: Onze hulp is in de Naam van God
g: die hemel en aarde gemaakt heeft.
v: U die uitstijgt boven deze aarde
g: bevestig ons bestaan.
v: U die uw ogen over ons opslaat,
g: dat wij U zoeken, in de hemel en op aarde.
v: Wij zijn beperkt, wij leven zo ver wij kunnen.
g: Zegen ons met de ruimte van uw Geest. Amen

Aanvangslied: Lied 216,1.2.3

Over de dienst

Gebed voor Hemelvaart

Zingen: Lied 725,1.2.3.4

ROND HET WOORD

Gebed bij het openen van de Schriften

Lezing: Psalm 47

1Voor de koorleider. Van de Korachieten, een psalm.

2Klap in de handen, o volken,
juich God toe met jubelzang:
3geducht is de HEER, de Allerhoogste,
machtige koning van heel de aarde.

4Volken dwong hij voor ons op de knieën,
naties legde hij aan onze voeten.
5Hij koos voor ons een eigen land,
de trots van Jakob, het volk dat hij liefheeft.
6Onder gejuich steeg God omhoog,
de HEER steeg op bij hoorngeschal.

7Zing voor God, zing een lied,
zing voor onze koning, zing hem een lied:
8God is koning van heel de aarde.
Zing een feestelijk lied.

9God heerst als koning over de volken,
God zetelt op zijn heilige troon.
10De vorsten van de volken zijn bijeen
in het gevolg van Abrahams God.
Zijn schildwachten zijn ze op aarde.
Hoog is hij verheven.

Zingen: Psalm 47,1 (vrouwen) 2 (mannen) 3 (allen)

Lezing: Marcus 16,14-20

14Ten slotte verscheen hij aan de elf terwijl ze aan het eten waren, en hij verweet hun hun ongeloof en halsstarrigheid, omdat ze geen geloof hadden geschonken aan degenen die hem hadden gezien nadat hij uit de dood was opgewekt.
15En hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. 16Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld. 17Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, 18met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.’
19Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God. 20En zij gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen.

Zingen: Lied 664,1.3

Uitleg en verkondiging: Jullie zijn mijn handen

Meditatieve muziek over lied 667

Zingen: Lied 667,1.2.3.4.5

GEBEDEN EN GAVEN

Pastorale mededelingen

Gebeden
v.:    ….zo bidden en zingen wij:
Allen: lied 368f

Stil gebed – Onze Vader

Collecte, bestemd voor GKW Diaconie

Slotlied: Lied 418,1.2.3

Zegen

Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor GKW Kerkenwerk

Orgelspel