Hemelvaart

donderdag 18 mei 2023
Aanvang: 09:00 uur
Dienst: Hemelvaart
Voorganger: Ds. Gerard de Lang
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: GKW Diaconie, GKW Kerkenwerk,

Macht

Vandaag (of zullen we zeggen op dit Hemelvaartsfeest?) en op zondag 21 mei hoopt collega Gerard de Lang uit Dordrecht voor te gaan.
Geen onbekende, aangezien hij in de vacaturetijd heeft waargenomen. Goede vieringen gewenst!

Bert Ridder.

De collecte is vandaag bestemd voor GKW Diaconie en GKW Kerkenwerk.
In de kerk wordt gecollecteerd. Wanneer u thuis de dienst meebeleeft kunt u uw bijdrage overmaken; de opbrengst wordt tussen beide bestemmingen verdeeld.
U kunt uw bijdrage overmaken naar:
- Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51  RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 18 mei 2023,
of naar
- Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte 18 mei 2023.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:

LITURGIE

Voorganger:                                                                                                   ds. Gerard de Lang
Organist:                                                                                                         Richard Bos
Lector:                                                                                                             Erik Andeweg

Thema: Macht

VOORBEREIDING

Welkomstwoord

Stilte voor persoonlijke voorbereiding

Lied van inkeer: Lied 277

Bemoediging en groet

v.: Van God is de aarde, 
g.: de wereld en al haar bewoners. 
v.: Zie hoe goed en hoe kostbaar is het 
g.: als mensen in eendracht samen leven. 
v.: Goedheid en trouw ontmoeten elkaar, 
g.: gerechtigheid en vrede gaan hand in hand. 

v.: De Heer zij met u
g.: ook met u zij de Heer

Aanvangslied: Psalm 47

Over de dienst

Gebed om ontferming 
… zo bidden en zingen wij: (Lied 301g) 

v.: … door Jezus Christus onze Heer.
g.: Amen.

Loflied: Lied 661

ROND HET WOORD

Gebed van de zondag 

Lezing: Handelingen 1: 1 – 11

¹In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven, vanaf het begin ²tot aan de dag waarop Hij in de hemel werd opgenomen, nadat Hij de apostelen die Hij door de heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. ³Dat Hij leefde heeft Hij hun na zijn lijden en dood herhaaldelijk bewezen door gedurende veertig dagen in hun midden te verschijnen en met hen over het koninkrijk van God te spreken.
⁴Terwijl Hij met hen at, gaf Hij hun deze opdracht: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van Mij hebben gehoord. ⁵Johannes doopte met water, maar binnen-kort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.’ ⁶Zij die daar bijeen waren, vroegen Hem: ‘Heer, gaat U dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’ ⁷Hij antwoordde: ‘Het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenis-sen zullen plaatsvinden. ⁸Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’
⁹Toen Hij dit gezegd had, werd Hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze Hem niet meer zagen. ¹⁰Terwijl Hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er
opeens twee mannen in witte gewaden bij hen.¹¹Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.’

Zingen: Lied 663

Lezing: Efeziërs 1: 15 – 23

¹⁵Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in de Heer Jezus en over uw liefde voor alle heiligen, ¹⁶dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden. ¹⁷Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader in al zijn luister, u de Geest schen-ken die inzicht geeft in wat geopenbaard is, opdat u Hem zult kennen. ¹⁸Moge uw hart verlicht worden, zo-dat u zult zien waarop u hopen mag nu Hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is van de erfenis die de heiligen van Hem ontvangen, ¹⁹en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. ²⁰Die macht was ook werkzaam in Chris-tus toen God Hem opwekte uit de dood en Hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, ²¹hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige. ²²Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en Hem als hoofd over alles aangesteld, ten behoeve van de kerk, ²³die zijn lichaam is, de volheid van Hem die alles in allen vervult.

Zingen: Lied 339a

Uitleg en verkondiging 

Meditatieve muziek

Zingen: Lied 360


GEBEDEN EN GAVEN

Pastorale mededelingen

Gebeden
v.:    ….zo bidden en zingen wij: (Lied 368f)
Stil gebed – Onze Vader

Inzameling van de gaven, bestemd voor GKW Diaconie

Slotlied: Lied 705: 1, 4

Zegen

Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor GKW Kerkenwerk

Orgelspel