Kerkdienst

zondag 27 september 2020
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Doopdienst
Voorganger: Ds. Piet van Die
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Jeugdwerk, ZWO,

Downloaden

Het mooie leven: kinderen

Dit is een doopdienst: de eerste sinds de coronacrisis. Fijn dat het weer mogelijk is!
Hier wil ik alleen vermelden dat dit een tweede dienst is in een serie over het mooie in/van het leven.
Het leven kent drie kernwaarden: het ware, het goede en het schone. In het christendom van onze dagen krijgen de eerste twee veel nadruk, maar in deze serie diensten wordt het derde benadrukt.
Deze keer: de pracht van kinderen. Jezus maakt hen tot voorbeeld voor volwassenen (zie Marcus 10:13-16). Waarom is dat? Het antwoord laat zich raden, maar waarin schuilt het geheim van kinderen?
Het thema: Het mooie leven (2): kinderen.

Piet van Die.

De collecte is vandaag bestemd voor Jeugdwerk en ZWO.
De opbrengst wordt tussen deze bestemmingen verdeeld.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte 27 september.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:

Liturgie

Voorganger: ds. Piet van Die
Organist: Arie de Bruijn
M.m.v.: John-Peter Kuntz (solist)
  en Mark Kuntz (piano)


Er is in de grote zaal kinderdienst voor de groepen 1 t/m 8

Gedoopt wordt: Esther Elisa Sara de Wit, geboren 14 april 2020

VOORBEREIDING

 • Orgelspel
 • Welkomstwoord
 • Lied van verstilling: Lied 681 (Nederlandse tekst, met piano)
  Kom heilige Geest,
  ontsteek het vuur van uw liefde.
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Bemoediging en groet
  v.:    onze hulp is in de naam van de Heer
  g.:    die hemel en aarde gemaakt heeft
  v.:    die trouw blijft tot in eeuwigheid
  g.:    en niet laat varen het werk van zijn handen

  v.:     de Heer zij met u
  g.:    ook met u zij de Heer
 • Aanvangslied: Lied 280: 1 en 5 (met piano)

ROND HET WOORD

 • Inleiding op lezing en preek
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Marcus 10, 13-16
  13De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. 14Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: ‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. 15Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’ 16Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen.
 • Zingen: Lied 348: 1 en 8 (met orgel)
 • Overdenking

DOOP

 • Bij binnenbrengen dopeling: Lied 348: 2 en 3 (met orgel)
 • Naamgeving
 • Gelofte
 • Uitspreken geloofsbelijdenis
  Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
  Schepper des hemels en der aarde.
  En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onzen Here,
  die ontvangen is van de Heilige Geest,
  geboren uit de maagd Maria,
  die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
  is gekruisigd, gestorven en begraven,
  nedergedaald ter helle.
  Ten derden dage wederom opgestaan van de doden,
  opgevaren ten hemel,
  zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders,
  vanwaar Hij komen zal om te oordelen
  de levenden en de doden.

  Ik geloof in de Heilige Geest.
  Ik geloof een heilige,
  algemene, Christelijke Kerk,
  de gemeenschap der heiligen,
  vergeving der zonden,
  wederopstanding des vlezes
  en een eeuwig leven.
  Amen.
 • Wens van de ouders
 • Dennis giet het doopwater in het vont
 • Doopgebed
 • Doop
 • Zingen: Lied 348: 6 en 7 (met orgel)
 • Aansteken doopkaars door Dennis
 • Vraag aan gemeente
  v.:    Gemeente,
          draag haar die gedoopt werd in uw gebeden,
          en ga met haar de weg van het Koninkrijk.
  g.:    Welkom, kind van God
          welkom in de kerk van Christus,
          wereldwijd en in ons midden.
 • Geschenkje wordt overhandigd
 • Afsluiting van de doop: Lied 781: 1 en 3 (met piano)

(het doopduifje wordt na de dienst op het doopbord aangebracht)

GEDACHTENIS

 • Wij gedenken: Johanna Jacoba van der Zwart - Hoek
 • Wij gedenken: Helena Johanna Schaafsma - van der Weide
 • De organist speelt: Lied 416

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Over de collecte
 • Gebeden
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Slotlied: Lied 423 (met piano)
 • Zegen
  v.: …Vader, Zoon en heilige Geest.
  g.: Amen

Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor ZWO en jeugdwerk.

Orgelspel