Doopdienst

zondag 16 mei 2021
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Doopdienst
Voorganger: Ds. Piet van Die
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Diaconie, Algemeen kerkelijk arbeid,

Downloaden

God kennen = de minsten kennen.

Deze zondag wordt ook wel ‘wezenzondag’ genoemd: na de Hemelvaart van Jezus bleven zijn leerlingen immers voor een korte tijd als wezen achter: Jezus was weg en de Geest was er nog niet. Maar het is de vraag of die benaming ‘wezenzondag’ terecht is. De Bijbel kent de gedachte dat God of Jezus zich verbergt in hen die arm en niet gezien zijn. En zei Jezus niet: ‘De armen heb je altijd bij je’? Een dergelijke gedachte komen we ook tegen in Jeremia 22: 13-17. We horen er zelfs van een radicaal standpunt: God kennen = de kwetsbaren kennen. Dat is dan ook het thema. En dan is het ook nog doopdienst.

Piet van Die.

De collecte is vandaag bestemd voor Diaconie en Algemeen kerkelijke arbeid.
De opbrengst wordt tussen deze bestemmingen verdeeld.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte 16 mei 2021.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:


LITURGIE

Voorganger: ds. Piet van Die
Organist: Arie de Bruijn
M.m.v.: Ilse Joan van Engelen en John-Peter Kuntz


VOORBEREIDING

Welkomstwoord

Stilte voor persoonlijke voorbereiding

Lied van verstilling: Lied 568a

Bemoediging
v.: Onze hulp en onze verwachting
g.: is van God, onze Heer.
v.: Hij die alles maakte,
g.: laat niet los wat Hij begon.

Groet
Vertrouwen en geloof, troost en bemoediging,
wensen wij elkaar toe
in de liefde van God die ons draagt,
de Zoon die ons inspireert
en de Heilige Geest die ons kracht geeft.
Amen.

Aanvangslied: Lied 280: 1, 4 en 5

Gebed om ontferming
… zo bidden en zingen wij: (lied 301a)
v.: … door Jezus Christus onze Heer.
g.: Amen.

Loflied: Lied 117a: 2

ROND HET WOORD

Gesprek met de kinderen

Inleiding op lezing en preek

Gebed van de zondag

Lezing: Jeremia 22, 13-17

13 Wee hem die zijn huis op onrechtvaardigheid bouwt,
die de bovenvertrekken met onrecht schraagt,
die anderen voor zich laat werken
maar hun geen loon betaalt,
14 die zegt: “Ik bouw voor mezelf een indrukwekkend paleis,
met ruime bovenvertrekken, vol vensters,
bekleed met cederhout,
prachtig rood geverfd.”
15 Ben je koning door de pracht van je cederhout?
Je vader had aan niets gebrek.
Recht en gerechtigheid handhaafde hij –
en hij leefde in voorspoed.
16 Hij beschermde het recht van armen en behoeftigen –
en hij leefde in voorspoed.
Is dat niet: mij kennen?
– spreekt de HEER.
17 Maar jouw ogen en jouw hart
zijn slechts op eigen voordeel gericht,
op onschuldig bloed vergieten,
op afpersen en uitbuiten.

Zingen: Lied 316: 1

Lezing: Marcus 10, 13-16

13 De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. 14 Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: ‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. 15 Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’ 16 Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen.

Uitleg en verkondiging: God kennen = de minsten kennen

DOOP

Bij binnenbrengen dopelingen: Lied 348: 1, 2 en 3

Naamgeving

Gelofte

Uitspreken geloofsbelijdenis van Lev Tolstoj

Ik geloof in God,
Hij is voor mij geest, liefde, beginsel van alle dingen.
Ik geloof dat God in mij is,
en dat ik ben in Hem.

Ik geloof dat het ware welzijn van de mens
bestaat in het volbrengen van Gods wil.
Ik geloof dat het vervullen van Gods wil
ten goede komt aan mij en alle mensen.

Ik geloof dat God wil
dat alle mensen van hun naasten houden
en zo met anderen omgaan
als zij ook zelf behandeld zouden willen worden.

Ik geloof dat de reden waarom wij leven
eenvoudigweg is, dat wij groeien in liefde.
Ik geloof dat deze groei in liefde
de grootste kracht is
om het Rijk van God te vestigen op aarde,
dan zal er een nieuwe ordening zijn
waarin menselijkheid, waarachtigheid en
solidariteit zullen heersen.
Amen.

Wens van de ouders

Doopgebed

Doop

Zingen: Lied 781: 1 en 3

Aansteken doopkaarsen

Vraag aan gemeente
v.: Gemeente, draag hen
     die gedoopt werden in uw gebeden,
     en ga met hen de weg van het Koninkrijk.
g.: Welkom, kinderen van God
     welkom in de kerk van Christus,
     wereldwijd en in ons midden.

Geschenkjes worden overhandigd

Afsluiting van de doop: Lied 782:1

(de doopduifjes worden na de dienst door de ouders op het doopbord aangebracht)

GEDACHTENIS

Gedachtenis Klaasje Lagendijk - Rijkee

Zingen: Lied 753: 1 en 2

GEBEDEN EN GAVEN

Pastorale mededelingen

Over de collecte

Gebeden
v.: ….zo bidden en zingen wij: (lied 368f)
Stil gebed – Onze Vader

Slotlied: Lied 423: 1 en 3

Zegen (met gesproken Amen)

Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de diaconie en Algemeen kerkelijke arbeid.


Voor het koffiemoment kunt u, direct na de dienst, deelnemen via deze verwijzing.