Startviering

zondag 16 januari 2022
Aanvang: 19:00 uur
Dienst: Eenheid van de kerken
Voorganger: Ds. Thea Bouwman
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Oecumene (plaatselijk),

Downloaden

Licht in het duister

De startviering voor de Week van gebed voor de Eenheid van de kerken 2022 vindt zoals gebruikelijk vanuit De Morgenster plaats. Deze dienst is een samenwerking van alle kerkgemeenschappen in Papendrecht. Samen hebben wij de dienst voorbereid op basis van de liturgie die ons dit jaar is aangereikt door christenen uit het Midden-Oosten. Het thema is dit jaar ‘Licht in het duister’ met als ondertitel ‘Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden’. Ley Bodden, pastoraal werker uit de Bethlehemkerk, zal n.a.v. Matteüs 2:1-12 de overdenking doen. Alle kerkgemeenschappen hebben een aandeel in de viering. Het is een mooie start van een gezamenlijke week van gebed in Papendrecht.
De dienst is uitsluitend via de livestream te volgen en wordt van harte aanbevolen.

Birke Rapp.

De collecte is vandaag bestemd voor Oecumene (plaatselijk).
U kunt uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. avondgebed 16 januari 2022.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:


LITURGIE

Voorganger: ds. Thea Bouwman
Overdenking: Ley Bodden

 

Opening https://youtu.be/v9GylNAdJ5E

Oproep tot aanbidding

Lied: ’Nu daagt het in het oosten’ https://youtu.be/JTfjhJvlCDs

Lofprijzing en schuldbelijdenis

Lied: Psalm 8 https://youtu.be/v8vgJ0OYnqs

Schriftlezing:  Jesaja 9 vers 2-7

U hebt het volk weer groot gemaakt,
diepe vreugde gaf U het,
blijdschap als de vreugde bij de oogst,
zij jubelen als bij het verdelen van de buit.
Het juk dat op hen drukte,
de stok op hun schouder, de staf van de drijver,
U hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.
Iedere laars die dreunend stampte
en elke mantel die doordrenkt is van bloed,
ze worden verbrand,
ze vallen ten prooi aan het vuur.
Een kind is ons geboren,
Een zoon is ons gegeven;
De heerschappij rust op zijn schouder.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.
Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede
voor de troon van David en voor zijn koninkrijk;
ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid
en staan vast voor altijd en eeuwig.
De HEER van de hemelse machten
brengt dit in zijn vurige liefde tot stand.

Lied van het licht   Sint Ephrem  https://youtu.be/oTcsS-CBEa8

Vertaling:
Het licht van de rechtvaardigen en de vreugde van de oprechten is Christus Jezus, onze Heer. Geboren uit de Vader, heeft hij zich aan ons geopenbaard. Hij kwam om ons te redden uit de duisternis en ons te vullen met de straling van zijn licht. De dag breekt aan, de macht van de duisternis neemt af. Vanuit het ware licht ontstaat er voor ons het licht dat onze verduisterde ogen verlicht. Zijn glorie schijnt op de wereld en verlicht de diepten van de afgrond. De dood is uitgeroeid, de nacht is verdwenen, en de poorten van Sheol zijn gebroken. Wezens die in de duisternis lagen van oudsher, worden bekleed met licht. De doden herrijzen uit het stof en zingen omdat ze een Verlosser hebben. Hij brengt redding en schenkt ons leven. Hij stijgt op naar zijn Vader in de hoogte. Hij zal terugkeren in glorieuze pracht en zijn licht laten schijnen op hen die naar hem keken

Schriftlezing: Efeziërs 5 vers 8-14

Want eens was u duisternis maar nu bent u licht, nu u de Heer toebehoort. Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt niets dan goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. Onderzoek wat de wil van de Heer is. Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist, want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden. Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar en alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er: ‘Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood, en Christus zal over u stralen.

Halleluja https://youtu.be/Cq70kgHC_K8

Schriftlezing: Matteüs 2 vers 1-12

Toen Jezus geboren was, in Betlehem in Judea, tijdens de regering van koning Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: ‘Waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden. ’Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden. ‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de profeet: “En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden. ”Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich, hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het te aanbidden. Nadat ze de koning hadden aangehoord gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze de ster zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich in aanbidding voor het kind neer. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het geschenken aan: goud en wierook en mirre.

Halleluja https://youtu.be/Cq70kgHC_K8

Overdenking n.a.v. Mt. 2: 1-12

Moment van stilte

Geloofsbelijdenis van Nicea   |   in de traditie van de Oosterse Kerken

Het licht van Christus delen

Er hangt een donkerblauw doek dat de nachtelijke hemel voorstelt. Op het doek is een grote ster geplaatst. De aanwezigen worden uitgenodigd om hun eigen papieren ster te bevestigen rond de grote ster.

Voorbeden

Onze Vader

Lied: Opwekking 832 https://youtu.be/DsYJCcpuCAk

Zending en zegen   |   gebaseerd op Efeziërs 5 en 6