Kerkdienst

zondag 10 juli 2022
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Marian Naafs
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Kerk, Diaconie,

Downloaden

De vreemdeling.

In deze zomerperiode zult u onze vier preeklezers in actie zien wanneer zij ieder een keer voorgaan in een kerkdienst. Vandaag mag ik het spits afbijten. Niet dat ik u/jullie iets ga voorlezen… Ik wil graag een keer stilstaan bij het thema ‘De vreemdeling’. We lezen uit het bijbelboek Ruth: zij is een vreemdeling die een rol krijgt in de heilsgeschiedenis van Israël. Wat betekent dat voor onze manier van omgaan met ‘vreemdelingen’? Aan wie denkt u eigenlijk bij dat woord vreemdeling?

Marian Naafs-Verhoek.

De collecte is vandaag bestemd voor Kerk en Diaconie.
In de kerk wordt gecollecteerd. Wanneer u thuis de dienst meebeleeft kunt u uw bijdrage overmaken; de opbrengst wordt tussen beide bestemmingen verdeeld.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte 10 juli 2022.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:


 

LITURGIE  
   
Voorganger: Marian Naafs
Organist: Geert Ouweneel
Lector: Hanny Lingen
Kindernevendienst: Groep 1 t/m 8

 

VOORBEREIDING

Voor de dienst: Veni Sancte Spiritus (Kom Heilige Geest)

Welkomstwoord door ouderling

Stilte voor persoonlijke voorbereiding

Lied van inkeer: Lied 16b  (2 x)

Bemoediging en groet
v.: In uw handen, barmhartige God, bevelen wij onszelf vandaag;
     laat ons, van begin tot einde, bewust zijn van uw aanwezigheid.
g.: Gij adem van ons bidden
     ziel van al wat ons beweegt.
v.: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
g.: Amen

Aanvangslied:  Lied 275: 1, 2, 3, 4, 5

Over de dienst

Gebed om ontferming
… zo bidden en zingen wij: (lied 301h)
 
v.: … door Jezus Christus onze Heer.
g.: Amen.

Leefregel: “Waar het op aankomt”  Harry Krebbers

Glorialied: Lied 221:  1, 2, 3

ROND HET WOORD

Gesprek met de kinderen

Kinderlied: Lied 784 (vrouwen en kinderen/allen)

de kinderen gaan naar de kindernevendienst

Gebed van de zondag

Lezingen:
Ruth 2:  2 t/m 13

2Ruth, de Moabitische, zei tegen Naomi: ‘Ik wil graag naar het land gaan om aren te lezen bij iemand die mij goedgezind is.’ Naomi antwoordde: ‘Doe dat maar, mijn dochter.’
3Ze ging dus naar het land om aren te lezen, achter de maaiers aan. Bij toeval kwam ze op de akker van Boaz, het familielid van Elimelech. 4Na enige tijd kwam Boaz zelf eraan, uit Betlehem. ‘De HEER zij met jullie,’ groette hij de maaiers. ‘De HEER zegene u,’ groetten zij terug. 5Boaz vroeg de voorman van zijn maaiers: ‘Bij wie hoort die jonge vrouw daar?’ 6De man antwoordde:
‘Dat is de Moabitische vrouw die met Naomi mee teruggekomen is. 7Toen ze hier aankwam zei ze: “Ik zou graag achter de maaiers aan willen gaan om aren te lezen bij de schoven,” en nu is ze hier al de hele dag, vanaf de vroege ochtend – ze heeft maar even gezeten.’ 8Daarop zei Boaz tegen Ruth: ‘Luister goed, mijn dochter. Je moet niet naar een andere akker gaan om aren te lezen; ga hier niet weg, maar blijf dicht bij de vrouwen die voor mij werken. 9Volg ze op de voet en houd je ogen gericht op het veld waar gemaaid wordt. Ik zal mijn mannen zeggen je niet lastig te vallen. Als je dorst hebt, ga dan naar de kruiken en drink van het water dat ze daar scheppen.’ 10Ze knielde, boog diep voorover en zei: ‘Waarom bent u zo vriendelijk voor mij? U behandelt mij goed, terwijl ik toch maar een vreemdeling ben.’ 11Boaz antwoordde: ‘Meer dan eens is mij verteld over alles wat je voor je schoonmoeder hebt gedaan na de dood van je man: dat je je vader en moeder en je geboorteland hebt verlaten en naar een volk bent gegaan dat je volkomen onbekend was. 12Moge de HEER je daarvoor rijkelijk belonen – de HEER, de God van Israël, onder wiens vleugels je bent komen schuilen.’ 13‘U bent goed voor mij, heer,’ zei ze. ‘U biedt me troost en spreekt me moed in, terwijl ik niet eens bij u in dienst ben.’

1 Petrus 2: 11 t/m 17

11Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn; daarom vraag ik u dringend niet toe te geven aan wereldse begeerten, die uw ziel in gevaar brengen.
12Leid te midden van de heidenen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop Hij komt rechtspreken. 13Erken omwille van de Heer het gezag van de overheden die door mensen zijn aangesteld: van de keizer als de hoogste autoriteit 14en van de gouverneurs, door hem afgevaardigd om misdadigers te straffen en om te belonen wie het goede doen. 15God wil namelijk dat u door het goede te doen onwetende dwazen de mond snoert. 16Handel als vrije mensen, maar ook als dienaren van God, want u moet u niet achter uw vrijheid verschuilen om u te misdragen. 17Houd iedereen in ere, heb uw broeders en zusters lief, heb ontzag voor God en eerbiedig de keizer.

Zingen uit de Evangelische liedbundel 218:1, 2

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
Naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen
Samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten
Dat God niet veranderd is
En zijn liefde als een lichtstraal
Doordringt in de duisternis.
’t Werk van God is niet te keren
Omdat Hij erover waakt
En de Geest doorbreekt de grenzen
Die door mensen zijn gemaakt.

Uitleg en verkondiging
 
Meditatieve muziek: “My land is jou land”

GEBEDEN EN GAVEN

Pastorale mededelingen

Gebeden
v.:    ….zo bidden en zingen wij: (lied 368g)
Stil gebed – Onze Vader

Inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk

Slotlied: Lied 885: 1, 2
 
Zegen

“Vrede wens ik ons toe,
Liefde wens ik ons toe,
Moge God ons behoeden,
Leef met zijn liefde,
Vrede wens ik ons toe.

Zegen wens ik ons toe,
Aandacht wens ik ons toe,
Dat er mensen zijn
Met wie je kunt delen.
Zegen wens ik ons toe”

Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de diaconie

Orgelspel

 


Na de dienst kunt u koffiedrinken in de grote zaal.