Kerkdienst

zondag 17 juli 2022
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Doopdienst
Voorganger: Ds. Birke Rapp
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Kerk, Solidariteitskas,

Downloaden

Jezus opent ons de ogen.

Vandaag vieren wij de doop van de kleine Esther Stavast. Met het doopritueel maken wij deel uit van de wereldwijde, eeuwenlange beweging rond Jezus, waar Esther vandaag ook bij gaat horen.
In de dienst lezen wij het verhaal van de blinde man (Johannes 9) van wie de ogen door Jezus worden ingesmeerd en die na de wassing weer kan zien. Dit ritueel van de zalving en wassing herinnert een beetje aan het ritueel van de doop. Het leert ons iets over de doop. Jezus als Licht der wereld opent de blinde man de ogen, zegent hem met zijn licht, om anders naar de wereld te kijken. Zo wil Hij een ieder van ons zegenen met licht, opdat wij het licht van Christus in ons dragen en uitstralen.
Thema van de dienst is: Jezus opent ons de ogen.

Birke Rapp.

De collecte is vandaag bestemd voor Kerk en Solidariteitskas.
In de kerk wordt gecollecteerd. Wanneer u thuis de dienst meebeleeft kunt u uw bijdrage overmaken; de opbrengst wordt tussen beide bestemmingen verdeeld.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte 17 juli 2022.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:


 

LITURGIE  
   
Voorganger: ds. Birke Rapp
Organist: Arie de Bruijn
Kindernevendienst: Groep 1 t/m 8

 

Gedoopt wordt:
Esther Janny Stavast, geboren 14 april 2022

VOORBEREIDING

Welkom

Moment van stilte

Lied van inkeer: Lied 16b

Bemoediging en groet
v: Onze hulp is in de naam van de Heer
a: die hemel en aarde gemaakt heeft,
v: trouw is Hij aan alle geslachten,
a: zijn verbond met ons bevestigt hij van kind tot kind

v: Vrede, vriendschap en liefde van God
    voor jullie, jong en oud,
    voor iedereen hier in de kerk en thuis aanwezig
    en voor mensen overal op deze wereld.
a: Amen.

Aanvangslied: Lied 868: 1, 2 en 3

Over de dienst

Kyriegebed
… zo bidden en zingen wij: (lied 301h)

Glorialied: Lied 303

ROND HET WOORD

Gesprek met de kinderen

Lied 285

de kinderen gaan naar de kindernevendienst

Gebed bij de opening van de Schrift

Lezing: Psalm 139, 1-12
1Voor de koorleider. Van David, een psalm.
Heer u kent mij, u doorgrondt mij,
2u weet het als ik zit of sta,
u doorziet van verre mijn gedachten.
3Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,
met al mijn wegen bent u vertrouwd.

4Geen woord ligt op mijn tong,
of u, HEER, kent het ten volle.
5U omsluit mij, van achter en van voren,
u legt uw hand op mij.
6Wonderlijk zoals u mij kent,
het gaat mijn begrip te boven.

7Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen,
hoe aan uw blikken ontkomen?
8Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan,
lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar.

9Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad,
al ging ik wonen voorbij de verste zee,
10ook daar zou uw hand mij leiden,
zou uw rechterhand mij vasthouden.

11Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken,
het licht om mij heen veranderen in nacht,’
12ook dan zou het duister voor u niet donker zijn –
de nacht zou oplichten als de dag,
het duister helder zijn als het licht.

Lied 139d (3x)

Lezing: Johannes 9, 1-12
1In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. 2Zijn leerlingen vroegen: ‘Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?’ 3‘Hij niet en zijn ouders ook niet,’ was het antwoord van Jezus, ‘maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. 4Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij gezonden heeft; straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. 5Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld.’
6Na deze woorden spuwde hij op de grond. Met het speeksel maakte hij wat modder, hij streek die op de ogen van de blinde 7en zei tegen hem: ‘Ga naar het badhuis van Siloam en was u daar.’ (Siloam is in onze taal ‘gezondene’.) De man ging weg, waste zich, en toen hij terugkwam kon hij zien.
8Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden: ‘Is dat niet de man die altijd zat te bedelen?’ 9De een zei: ‘Ja, die is het,’ en de ander: ‘Nee, maar hij lijkt er wel op.’ De man zelf zei: ‘Ik ben het echt.’ 10Toen vroegen ze: ‘Hoe zijn je ogen opengegaan?’ 11Hij zei: ‘Iemand die Jezus heet, maakte wat modder, streek die op mijn ogen en zei: “Ga naar Siloam om u te wassen.” Ik ging erheen, en toen ik me gewassen had kon ik zien.’ 12Ze vroegen: ‘Waar is die man?’ ‘Dat weet ik niet,’ zei hij.

Lied 534

Overdenking: Jezus opent de ogen

Meditatieve muziek

Gezang 487: 1, 2 en 3 (uit het oude liedboek) De Heer heeft mij gezien en onverwacht

VIERING VAN DE DOOP

Als de dopeling wordt binnengebracht zingen wij
Lied: Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God,
want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.
‘k Zie naar Hem op en weet Hij is mij steeds nabij.

Hij sterkt mijn hart en houdt me bij de hand,
hoort mijn gebed, kent ook mijn zwakke kant.
Geeft me zijn licht, een nieuwe blijde dag,
zodat ik uitgerust weer uit Hem leven mag.

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God,
want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.
‘k Heb Hem zo lief, Zijn vrede woont in mij.
‘k Zie naar Hem op en weet Hij is mij steeds nabij.

Over de doop

Uitgieten van het doopwater

de doopouders komen naar voren

Presentatie en naamgeving
Als mensen van elkaar houden, dan noemen zij elkaar bij hun naam. Als twee mensen een kindje krijgen, dan geven zij aan hun kind een naam. De naam drukt hun liefde en verwachting uit.
Het is het eerste geschenk van ouders aan hun kind.

Ruben en Elzeline,
wat is de naam van jullie kind, en met welke naam willen jullie je kind laten dopen?
Haar naam is Esther Janny Stavast (roepnaam Esther),
Met deze naam zal zij door het leven gaan, met deze naam zal God en zullen de mensen haar voortaan kennen.

Doopgelofte
Zolang de mens bestaat heeft hij gezocht naar God als Begin en Einde van het leven.
Jezus heeft ons voorgedaan en ons voorgeleefd wie die God is. Hij wordt zelfs de weg genoemd naar God.
Ook wij willen die weg gaan, daarom noemen wij ons christenen. Wij doen dit samen met anderen, en vormen zo de kerk.
De kinderen, die aan onze zorgen zijn toevertrouwd, willen we hierin laten delen.

Ruben en Elzeline, willen jullie dat Esther Janny Stavast zal opgroeien in dit geloof?
Ja, dat willen wij.
Wij beloven Esther op te voeden in dit geloof.
Wij willen haar voorgaan in vertrouwen op God en op zijn Zoon Jezus Christus, en in zorg en toewijding aan mensen.

En willen jullie haar ontvangen als kind van God (en haar niet als bezit zien)?
Ja, we willen haar ontvangen als kind van God en ons door haar aanwezigheid blijven verwonderen over het leven.

Gezongen Geloofsbelijdenis: Heer u bent mijn leven

Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt.
U woord is het pad, de weg waarop ik ga,
zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta.
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

‘k geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd,
eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij.
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons,
één met God de Vader en verenigt met uw volk.
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst,
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

Vader van het leven, ik geloof in U.
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden, Geest van liefd’ en kracht,
U die via duizend wegen ons hier samen bracht;
en op duizend wegen, zendt U ons weer uit
om het zaad te zijn van Gods Rijk.

Wens van de ouders

de kinderen mogen naar voren komen

Doop

Aansteken van de doopkaars

Vraag aan gemeente en antwoord
v.: Gemeente, draag haar
     die gedoopt is in uw gebeden,
     en ga met haar de weg van het Koninkrijk.
g.: Welkom, kind van God
     welkom in de kerk van Christus,
     wereldwijd en in ons midden.

Aanbrengen van de duif met de naam op het doopbord

Lied: Met open armen (van Schrijvers voor Gerechtigheid)

Kom, als je honger hebt of dorst.
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen.

Kom, als je moe bent van je vlucht.
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom, met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen.

Refrein:
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom, welkom thuis.

Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen.

Refrein 2x

Overhandiging van de geschenken

GEBEDEN EN GAVEN

Pastorale mededelingen

Dank- en voorbeden
v.: ….zo bidden en zingen wij: lied 368c

Stil gebed – Onze Vader

Inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk

Slotlied: Lied 416

Wegzending en zegen

Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de solidariteitskas

Orgelmuziek


Na de dienst kunt u koffiedrinken in de grote zaal.