Kerkdienst

zondag 04 december 2022
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: 2e Advent
Voorganger: Ds. Peter van Ankeren
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: ZWO, Kerk,

Downloaden

David en Goliath

In de Adventstijd bereiden wij ons voor op de komst van Jezus, de nieuwe koning die in een stal wordt geboren. In onze kerk doen we dat aan de hand van koningsverhalen uit de Schriften. Hoe denkt de Bijbel over koningen als Saul, David, Salomo, of Herodes? En wie is de koning, naar wie wij uitkijken?
Op deze 2e Adventszondag lezen we uit 1 Samuel 17. In dit bijbelgedeelte wordt het verhaal verteld van David en Goliath. De herder David neemt het op tegen de reus Goliath. En hij overwint. Kunnen wij in dit verhaal al iets zien van het toekomstige koningschap van David?

Peter van Ankeren.

De collecte is vandaag bestemd voor ZWO en Kerk.
In de kerk wordt gecollecteerd. Wanneer u thuis de dienst meebeleeft kunt u uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte 4 december 2022.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:

De opbrengst wordt tussen beide bestemmingen verdeeld.


 

LITURGIE  
   
Voorganger: ds. Peter van Ankeren
Organist: Richard Bos
Lector: Jolijn van Eersel
Kindernevendienst: Groep 1 t/m 8

 

VOORBEREIDING

Welkomstwoord

Het aansteken van de 1ste en 2de Adventskaarsen door Joy Schuurman

Gedicht:

Vier kaarsen zullen branden
Het licht groeit vlam voor vlam
Het houdt de nacht gevangen
totdat Hij komt!

Stilte voor persoonlijke voorbereiding

Lied van inkeer: Lied 458a (2x)

Bemoediging en groet

v.: Ons vertrouwen is de naam van de Eeuwige
a.: die hemel en aarde met elkaar verbindt
v.: die op weg door de tijd
a.: niet zonder ons mensen wil gaan.

v.: Genade en vrede van God, die als een vader en een moeder wil zijn,
     van Jezus, onze Heer,
     door de kracht van de Heilige Geest.
a.: Amen

Aanvangslied: Psalm 72: 1 en 6

Over de dienst

Gebed om ontferming

… zo bidden en zingen wij: (Lied 301e)

v.: … door Jezus Christus onze Heer.
g.: Amen.

Lied op weg naar Kerst: Lied 444

 

ROND HET WOORD

Gesprek met de kinderen

Projectlied: Het koningenlied

Refrein:
Wij hebben een kroon, bijzonder is dat.
Hij is prachtig hij is onze schat.
Is hij van een koning die zit op een troon?
Van wie zou hij zijn? Wie past de kroon?

Couplet:
Past de kroon dan herder David?
Met zijn slinger slaat hij de grote reus terneer.
Velt het kwaad echt als een koning.
Deze herder wordt koning voor de Heer.

de kinderen gaan naar de kindernevendienst

Gebed van de zondag

Lezing: 1 Samuel 17: 4-11

4Uit de gelederen van de Filistijnen trad een kampvechter naar voren, een zekere Goliat uit Gat, een man van ruim zes el lang. 5Hij had een bronzen helm op zijn hoofd en droeg een bronzen schubbenpantser dat wel vijfduizend sjekel woog. 6Ook zijn scheenplaten waren van brons, evenals het kromzwaard dat over zijn schouder hing. 7De schacht van zijn lans was zo dik als de boom van een weefgetouw en de punt was gemaakt van zeshonderd sjekel ijzer. Een schildknecht ging voor hem uit. 8In het dal bleef de Filistijn staan en riep de Israëlieten toe: ‘Waarom zouden jullie optrekken en slag leveren? Ik ben een vrije Filistijn, en jullie zijn maar slaven van Saul! Kies iemand uit jullie midden en laat hem hier beneden komen. 9Als hij me aankan en me verslaat, zullen wij aan jullie onderworpen zijn, maar als ik hem aankan en hem versla, zullen jullie aan ons onderworpen zijn en ons als slaven dienen. 10Hierbij daag ik het leger van Israël uit om me iemand te sturen met wie ik een tweegevecht kan houden.’ 11Bij het horen van deze woorden stonden Saul en het leger van Israël verlamd van schrik.

Zingen: Lied 1001: 1 en 3

Lezing: 1 Samuel 17: 41-50

41Met zware stappen kwam de Filistijn op David af, voorafgegaan door zijn schildknecht. 42Hij nam David, een knappe jongen met rossig haar, geringschattend op 43en zei: ‘Ben ik soms een hond, dat je met een stok op me afkomt?’ En hij vervloekte David in de naam van zijn goden. 44‘Kom maar op,’ zei hij, ‘dan maak ik jou tot aas voor de gieren en de hyena’s.’ 45‘Jij daagt me uit met je zwaard en je lans en je kromzwaard,’ antwoordde David, ‘maar ik daag jou uit in de naam van de HEER van de hemelse machten, de God van de gelederen van Israël, die jij hebt beschimpt. 46Maar vandaag zal de HEER je aan mij uitleveren: ik zal je verslaan en je hoofd afhouwen, en ik zal de lijken van de Filistijnen aan de aasgieren en de hyena’s ten prooi geven, zodat de hele wereld weet dat Israël een God heeft. 47Dan zal iedereen hier beseffen dat de HEER geen zwaard of lans nodig heeft om te overwinnen, want hij is degene die de uitslag van de strijd bepaalt en hij zal jullie aan ons uitleveren.’ 48Toen kwam de Filistijn op David af en wilde tot de aanval overgaan, maar David was hem te snel af. Hij rende hem tegemoet, 49stak zijn hand in zijn tas en haalde er een steen uit, slingerde die weg en trof de Filistijn zo hard tegen het voorhoofd dat de steen naar binnen drong en de Filistijn voorover stortte. 50Zo overwon David de Filistijn met een slinger en een steen; hij trof hem dodelijk zonder dat hij daar een zwaard bij nodig had.

Zingen: ELB 188 – ‘k Stel mijn vertrouwen

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet: Hij is mij steeds nabij

Uitleg en verkondiging

Meditatieve muziek

Zingen: Gezang 125: 1,2 en 4 (Liedboek voor de kerken)

O kom, o kom, Immanuël,
Verlos uw volk, uw Israël,
Herstel het van ellende weer,
Zodat het looft uw naam, o Heer!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

O kom, Gij wortel Isaï,        
verlos ons van de tyrannie,
van alle goden dezer eeuw,
o Herder, sla de boze leeuw,
Weest blij, weest blij, o Israël!     
Hij is nabij, Immanuël!

O kom, Gij sleutel Davids, kom
En open ons het heiligdom;
Dat wij betreden uwe poort,
Jeruzalem, o vredesoord!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

 

GEBEDEN EN GAVEN

Pastorale mededelingen

Gebeden

v.: … zo bidden en zingen wij: (Lied 368j)

Stil gebed – Onze Vader

Inzameling van de gaven, bestemd voor ZWO

Slotlied: Lied 802: 1, 5 en 6

Zegen

Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de Kerk

Orgelspel

 


Na de dienst kunt u koffiedrinken in de grote zaal.