Kerkdienst

zondag 01 maart 2020
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Johan Duijster
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Diaconie, KRM-raam liturgisch centrum, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Downloaden

Schuld spreekt met kracht, maar vergeving heeft het laatste woord

Op deze eerste zondag van de Veertigdagentijd wil ik de bede ‘Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren’ centraal stellen, maar dan vanuit een perspectief dat wij niet direct in beeld hebben als wij over vergeving van schulden praten. Het is een veel wereldser perspectief. Minder hemels. Want van U is het Koninkrijk, leert Jezus ons bidden. Dat Koninkrijk van God begint gewoon op aarde. Veel dichterbij dan wij vaak veronderstellen.

Thema voor de verkondiging is: Schuld spreekt met kracht, maar vergeving heeft het laatste woord.

Hartelijk welkom in deze eredienst!

Johan Duijster.

Liturgie:

PAPENDRECHT
ZONDAG 1 MAART 2020

Thema: “Schuld spreekt met kracht, maar vergeving heeft het laatste woord.”

Welkom in de Bethlehemkerk. Wij zijn blij u vandaag in en rondom de eredienst te mogen begroeten en ontmoeten. In het bijzonder heten wij allen welkom die hier vandaag voor het eerst of er sinds lange tijd weer zijn. Wanneer u meer informatie wilt, aarzel niet om even iemand aan te spreken.

Voorganger: ds. Johan Duijster
Organist: André de Jager    
Lector: Suzan Huibers                                
KND: groep 1 t/m 8    
Jeugdkerk: ca. 12-16 jr.

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding - Lied 906 vs. 1 en 8

Verstilling

Overdracht aan predikant door ovd

Aanvangspsalm: Psalm 91 vs. 1 en 2 (gemeente gaat staan)

Bemoediging en groet

Welkom en inleiding op de dienst

Kyriëgebed - Kyrië eleison van Berthier -    zie youtube-filmpje.
(na zo bidden wij…)
Kyrie, kyrie eleison

(na zo bidden wij…)
Christe, Christe eleison

(na zo bidden wij…)
Kyrie, kyrie eleison

Credo (gemeente gaat staan)

Antwoordlied: Psalm 89 vs. 5


DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de dienst van het Woord

* Kindernevendienst
    De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen
    Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat

    Zingen: Daar bent U (Opw. v. kinderen 22) -  zie youtube-filmpje
      Kinderen onder naspel naar nevendienst

Schriftlezing(en)
-    Deuteronomium 15: 1-3 en 7-11
-    Matteüs 5: 23-26 en 18: 21-22

Antwoordlied: Lied 796

Verkondiging met thema: Schuld spreekt met kracht, maar vergeving heeft het laatste woord

Muzikale Meditatie:

Zingen: Lied 861

DIENST VAN DE GEBEDEN
                
Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal, kinderen komen terug uit de nevendienst.

Pastorale mededelingen

Gebeden:
    danken over de gaven
    voorbede
    stil gebed
    Onze Vader

Mededelingen

Slotlied - Lied 848

Wegzending en Zegen
Amen (1x)

Uitleidend orgelspel