Kerkdienst

zondag 05 juli 2020
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Johan Duijster
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Diaconie, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Downloaden

Het nieuwe normaal.

Als het goed is, wordt de eredienst op deze zondag weer gehouden in aanwezigheid van gemeenteleden.  Weliswaar niet meer dan 100, maar toch, weer een stap op weg naar ‘normaal’. Daarover is trouwens het laatste woord nog niet gezegd, want er wordt ook gesproken over het ‘nieuwe normaal’. Wat dat precies in gaat houden is niet duidelijk. Misschien is dat wel een mooi thema voor de verkonding in de eredienst: Het nieuwe normaal. Is daar in de Bijbel, in ons geloof, in Gods bemoeienis met zijn schepping ook sprake van? We denken erover na met de woorden uit o.a. Openbaring 21:1-5.

Hartelijk welkom in de eredienst.

Johan Duijster.
 
 
De collecten vanuit de Bethlehemkerk zijn vandaag bestemd voor Kerkrentmeesters, Diaconie en Onderhoud kerkelijke gebouwen.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 05 juli.
 

Liturgie

Thema: “Het nieuwe normaal”

Voorganger: ds. Johan Duijster
Organist: André de Jager
Lector: Liesbeth Batenburg

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel

Voorbereiding - Heer wij zijn bijeengekomen (ZG 218 vs. 1 en 3 - A.F. Troost/ HH 394)  

Overdracht aan predikant door ovd

Bemoediging en Groet

Klein Gloria ~ Lied 195

Welkom en inleiding

We luisteren naar: Psalm 84 vs. 1

Gebed
Genadeverkondiging

We luisteren naar: Psalm 134 vs. 3

Aanmoediging tot leven
DIENST VAN HET WOORD

Gebed

Kindermoment

Schriftlezing
-    Prediker 3, 1-15
-    Openbaring 21, 1-5

We luisteren naar: Nu gaan de bloemen nog dood (HH 121 vs. 1 en 2)

Meditatie met thema: Het nieuwe normaal

Muzikale Meditatie: Lied 689

DIENST VAN DE GEBEDEN
                
Collecte (bij de uitgang na de zegen)

Pastorale mededelingen

Gebeden
    danken over de gaven
    voorbede
    stil gebed
    Onze Vader

Mededelingen

We luisteren naar - Lied 968 vs. 1 en 4

Wegzending en Zegen
Amen (1x)

Uitleidend orgelspel