Kerkdienst

zondag 02 mei 2021
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Huib van der Leeden
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Diaconie, Kerkrentmeesters, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Downloaden

Ontmoeting met God

Deze zondag lezen we met elkaar een stukje uit Exodus 19 de verzen 1-6 en een gedeelte uit Johannes 14.
We denken na over God die naar beneden komt, naar zijn volk toe. Ontmoeting met God. Hij komt dichtbij. Van
levensbelang voor Israël.
Ontmoeting met God is nog steeds van levensbelang. Voor ons als gemeente, voor u ( jou ) en voor mij.
In Exodus gaat het vooral over wat God zegt. We proberen te ontdekken wat die stem voor ons betekent in een tijd
van herdenken en de nog steeds voortdurende coronacrisis.

Collecte

De collecten zijn vandaag bestemd voor  Diaconie, Kerkrentmeesters en Onderhoud kerkelijke gebouwen.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 02 mei

Liturgie

 • Voorbereidend orgelspel
 • Lied van voorbereiding :                         Lied 1010 : 1 en 3
 • Verstilling
 • Overdracht aan predikant door ovd
 • Aanvangspsalm :                                        Psalm 93 : 1 en 4
 • Bemoediging en groet
 • Klein Gloria :                                                 Lied 195
 • Welkom en inleiding op de dienst
 • Gebed van toenadering
 • Woord van genade :                                 Efeziers 2 : 4 en 5
 • Aanmoediging tot leven :                       Romeinen 13 : 8-10
 • Antwoordlied :                                            Psalm 103 : 3
 • Gebed van de dienst bij het Woord
 • Kindermoment ( ? )
 • Schriftlezingen :                                          OT : Exodus 19 : 1-6 / NT : Johannes 14 : 1-6
 • Antwoordlied :                                            Lied 313 : 1 en 4
 • Verkondiging :                                            “Ontmoeting met God”
 • Muzikale Meditatie
 • Zingen :                                                          Lied 313 : 2 en 5
 • Collecte
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden
 • Mededelingen
 • Slotlied :                                                         Lied 868 : 1 en 2
 • Wegzending en zegen
 • na de zegen twee coupletten Wilhelmus (1 & 6)