Kerkdienst

zondag 09 mei 2021
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Tycho Jansen
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: ZWO, Kerkrentmeesters, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Downloaden

Twijfelen in Jezus Naam

Iedereen kent het angstige gevoel van “een eerste keer”. Bijvoorbeeld voor een eerste corona-test of bij een nieuwe start, een nieuwe school of nieuwe baan. Maar ook de pijnlijke eerste keren na een verlies. Die vormen van angst en pijn hangen nauw samen met twijfel; de twijfel “kan ik het wel?” of pijnlijker “kan ik het wel alleen?”. En die twijfel kan alles overheersen.

Op deze zondag voor de Hemelvaart krijgen we een inkijkje bij de twijfel van de leerlingen van Jezus. We staan stil bij de zegen van die twijfel. Twijfelen hoort bij mensen en bij geloven. Maar bij mens-zijn hoort ook de uitgestoken hand van en naar de ander. En bij geloven hoort de uitgestoken handen van die Ander!
We lezen over die uitgestoken handen in Jesaja 45 en in de 1e brief van de apostel Johannes. En bidden, op de zondag Regate (Vraagt!) ‘in Jezus naam’.  

Collecte:

De collecten zijn vandaag bestemd voor  ZWO, Kerkrentmeesters en Onderhoud kerkelijke gebouwen.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 09 mei

Liturgie:
Organist:        André de Jager
Lector:            Ruben Boogaard                    

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding – Wees Gij mijn toevlucht Lied 263, 2 en 3

Verstilling

Overdracht aan predikant door ovd

Aanvangspsalm:     Psalm 100 (gemeente gaat staan) 1,2 en 3

Bemoediging en groet

Klein Gloria ~ Lied 195

Welkom en inleiding op de dienst

Gebed van toenadering/ Kyriegebed/ van schuldbelijdenis

Woord van genade en Aanmoediging tot leven
Johannes 15:16 en 17: Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.

Antwoordlied:     Lied Vrede zij u
(Op Toonhoogte (2015) 166, Opwekking 58)

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de dienst van het Woord

Kinderlied:     Ik zegen jou in Jezus naam (Hemelhoog 507)

Schriftlezing:
Jesaja 45:15-19
1 Johannes 4:7-21

Antwoordlied:     Heilig, Heilig, Heilig, coupletten 1,3 en 4, Lied 405

Verkondiging met thema: “Twijfelen in Jezus Naam”

Muzikale Meditatie:

Zingen: De Heer is mijn licht   Lied 27b

DIENST VAN DE GEBEDEN
                
Pastorale mededelingen

Gebeden:
    danken over de gaven
    voorbede
    stil gebed
    Onze Vader

Mededelingen

Slotlied – O Grote God die liefde zijt, Lied 838 ; 1,2 en 4

Wegzending en Zegen
Amen (1x)

Uitleidend orgelspel