Doopdienst

zondag 16 mei 2021
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Doopdienst
Voorganger: Ds. Johan Duijster
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Diaconie, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Downloaden

Kind, kind, kind


Nu we weer met de aanwezigheid van een aantal gemeenteleden de erediensten mogen vieren, is er ook weer ruimte ontstaan om te dopen. We mogen ons verheugen in zes dopelingen. Drie voor deze dienst en dire met pinksteren. Naast genodigden willen we ook ruimte openhouden voor gemeenteleden die middels inschrijving zich aanmelden. Want de doop mag een feest zijn voor heel de gemeente. Het thema voor de dienst van vandaag, waarin drie kinderen worden gedoopt, is: Kind, kind, kind. We lezen daarbij uit het Evangelie van Marcus 10, 13-16. Dat is zo’n overbekend gedeelte, dat ik er eigenlijk om die reden nooit over gepreekt heb. Maar het is tegelijkertijd zo’n mooi gedeelte dat ik er deze keer, en na zo lang wachten op een doopviering, niet aan voorbij wil. 

Collecte:

De collecten zijn vandaag bestemd voor  Kerkrentmeesters, Diaconie en Onderhoud kerkelijke gebouwen.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 09 mei


Liturgie:

Thema: “Kind, kind, kind”

Voorganger: ds. Johan Duijster
Organist: Robert van Eijl
Lector: Liesbeth Batenburg
Zang: Cantica Coronae Quartet
Solist: Elske Kaptein

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidende muziek

Lied van voorbereiding - Ik zal er zijn (HH 460)

Stilte
Overdracht aan predikant door ovd

Aanvangspsalm - Psalm 139 (versie HH 49a - voor zover mogelijk gaan we staan)

Bemoediging en Groet

Klein Gloria ~ Lied 195

Welkom en inleiding

Gebed van toenadering

Antwoordlied: Create In Me A Clean Heart (HH 274 - als onderstaand)

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om Gods leiding

Kindermoment

Schriftlezing - Deuteronomium 31, 9-13

Schriftlezing - Marcus 10, 13-16
1
Zingen - Kom tot de Vader (HH 429)

Verkondiging met thema: Kind, kind, kind

Antwoordlied: Lied 868 (onder voorspel en lied komen de dopelingen binnen)

DOOP

Dooponderwijs (voor degene die de beamer bedient om mee te lezen)

(Jezus zei: “Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader, en de Zoon, en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.”

Onze Heer heeft de doop dus een belangrijke plaats gegeven in de bouw van zijn Koninkrijk. In de doop beelden we uit dat God mensen wil reinigen en losmaken van elk kwaad dat we doen of dat ons overkomt. De doop beeldt ook uit dat Hij ons opnieuw geboren laat worden. Hij geeft ons een nieuw leven dat nooit ophoudt.

We dopen niet alleen met water, maar ook met woorden: ‘in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest’. De drie-enige God legt zijn naam op ons. Dat is een groot voorrecht.

Als je de Naam van de Vader draagt, ben je bij God zelf kind aan huis en zal Hij over je waken.
De naam van de Zoon verzekert je dat Jezus in zijn lijden en sterven aan het kruis ook jouw fouten gedragen heeft. God spreekt je vrij. Het zit goed tussen God en jou.
Gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest betekent dat God heel dicht bij je wil wonen. Zo geeft God je een nieuw leven. Zijn Geest spreekt je aan, wijst je de weg en stelt je in staat om Jezus steeds meer na te volgen.

De doop blijft gedurende heel ons leven van kracht. Als wij verkeerde keuzes maken, houdt Gods liefde toch niet op. We hoeven niet te twijfelen aan Gods genade. Gods band met ons is voor altijd. Reden genoeg om dan weer het goede te kiezen.

We dopen ook de kinderen van gelovigen, omdat het goede nieuws van Jezus geldt voor ieder mens, ook voor de jongsten. Al tegen Abraham sprak God: “Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen.” Jezus zelf riep de kinderen tot zich, omarmde hen en zegende hen. Hij is het die ons verzekerde: “Wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.”)

(De doopouders wordt gevraagd naar voren te komen en gaan staan voor de kansel en de tafel met gezicht naar de gemeente)

Presentatie
v.:    Vader en moeder …, verlangen jullie dat jullie kind gedoopt wordt in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest?
Ouders:    Ja, dat verlangen wij

v.:        Vader en moeder …, met welke naam/ namen zal jullie zoon gedoopt worden?
(Naam kind)
 (foto tonen via beamer)

v.:         Moge hun namen geschreven staan in de palm van Gods hand.

Lied : Meer dan een wonder

Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk

Je bent... meer dan een wonder!

Doopgebed

Geloofsbelijdenis (Gemeente gaat staan)

    1    Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
    2    En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
    3    die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
    4    die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven, neergedaald ter helle;
    5    op de derde dag opgestaan uit de doden;
    6    opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader;
    7    vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
    8    Ik geloof in de Heilige Geest.
    9    Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
    10    vergeving van de zonden;
    11    opstanding van het vlees;
    12    en een eeuwig leven.

Geloften
v.:    Gemeente,
wilt u voor zover u dat kunt invullen
Meike
naar uw vermogen
helpen groeien in dit geloof
en wilt u haar helpen
Christus na te volgen?
G.:     Ja, dat willen wij

(Gemeente gaat zitten)

Geloften van de ouders

Doopbediening

Overhandiging doopkaars door diaken van dienst

Schrijven namen in doopregister

Gemeente gaat staan

Verwelkoming
v.:    Gemeente,
draag NN
die gedoopt zijn, in uw gebeden,
en ga met hen de weg van het Koninkrijk.
g.:     Welkom, kind van God.
Welkom in de kerk van Christus,
wereldwijd en in ons midden.
(gemeente gaat zitten)

Zingen: Jij lieve kleine schat (Opw. 740)

DIENST VAN DE GEBEDEN
                
Collecte (bij de uitgang na de zegen)

Pastorale mededelingen

Gebeden:
    danken over de gaven
    voorbede
    stil gebed
    Onze Vader

Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in der eeuwigheid.
Amen

Mededelingen

Zingen: Zegenlied (HH 500)

Wegzending en Zegen
Amen (1x)

Uitleidend orgelspel