Kerkdienst

zondag 09 januari 2022
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst (stream)
Voorganger: Ds. Guus Labooy
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Diaconie, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Downloaden

Wat bewoog God mens te worden

We hebben Kerst gevierd: God wordt één van ons, Emanuel. Als je iemand vraagt waarom God mens is geworden, is bijna altijd het antwoord: om ons te redden van de zonde. En dat is ook zo, geloof ik, met heel de kerk. Maar…. speelt er niet nog meer mee? Daar gaan we naar op zoek. Kolossenzen 1 helpt ons op weg...

Collecte

De collecten zijn vandaag bestemd voor Kerkrentmeesters, Diaconie en Onderhoud kerkelijke gebouwen
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 9 januari

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie

                                                                                                    Download kleurplaat

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding - (HH 398: Kom in de kring)

Verstilling

Overdracht aan predikant door ovd

Aanvangspsalm: Psalm 8: 1, 3, 4, 6 (gemeente gaat staan)

Bemoediging en groet

Klein Gloria ~ Lied 195

Welkom en inleiding op de dienst

Gebed van toenadering/ Kyriegebed/ van schuldbelijdenis

Woord van genade

Aanmoediging tot leven

Antwoordlied: Zingen Lied 154b: 1, 2, 3, 5, 8 Heel de schepping prijs de Heer (Lied van de drie mannen in de oven)

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de dienst van het Woord

* KND
    De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen
    Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat

Zingen: (kinderlied of projectlied)

    Kinderen onder naspel naar nevendienst

Schriftlezing: Kolossenzen 1:15-20

Antwoordlied: Lied 498: 1, 2, 4

Verkondiging met thema: … wat bewoog God mens te worden

Muzikale Meditatie:

Zingen: Lied 503

DIENST VAN DE GEBEDEN
                
Collecte: online

Pastorale mededelingen

Gebeden:
    danken over de gaven
    voorbede
    stil gebed
    Onze Vader

Mededelingen

Slotlied – HH 649: Licht van de wereld

Wegzending en Zegen
Amen (1x)

Uitleidend orgelspel