Kerkdienst

zondag 26 juni 2022
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: ds. W.P. van der Hoeven
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Diaconie, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Downloaden

De HEER zal voor u strijden

Leven is niet eenvoudig, dat leren we van het volk Israel. Net bevrijd uit de slavernij staan voor een onoverkoombare zee, achter hen een van de grootste machten van de toenmalige wereld. Ze mopperen. Maar God baant hen een weg. Niet om voortaan een luizenleventje te leven: de weg is lang en zwaar, maar God gaat mee. Dat geldt ook voor ons.

Collecte

De collecten zijn vandaag bestemd voor Kerkrentmeesters, Diaconie en Onderhoud kerkelijke gebouwen
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 26 juni

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie

PAPENDRECHT
ZONDAG 26 Juni 2022

 

Thema: De HEER zal voor u strijden

Welkom in de Bethlehemkerk. Wij zijn blij u vandaag in en rondom de eredienst te mogen begroeten en ontmoeten. In het bijzonder heten wij allen welkom die hier vandaag voor het eerst of er sinds lange tijd weer zijn. Wanneer u meer informatie wilt, aarzel niet om even iemand aan te spreken.

Voorganger     : Ds. W.P. van der Hoeven
Organist         : André de Jager
M.m.v.        : Susanne van der Brug ( fluit)
Lector        : Liesbeth Batenburg                            
KND        : Groepen 1/8

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel

(om 10.00 uur gaat kerkenraad en predikant na consistoriegebed naar de kerkzaal)

Lied van voorbereiding – Lied 704

Verstilling

Overdracht aan predikant door ovd

Aanvangspsalm: Psalm 95: 1.3 (gemeente gaat staan)

Bemoediging en groet

Klein Gloria Lied 195
Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer,
en van eeuwigheid tot eeuwigheid, AMEN

Welkom en inleiding op de dienst

Gebed van schuldbelijdenis

Woord van genade

Aanmoediging tot leven

Antwoordlied: HH 289: 1.3

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de dienst van het Woord

* Kindermoment
Gesprekje met de predikant
    Zingen lied 582a

    Kinderen onder naspel naar nevendienst

Schriftlezing(en) (voorkeur uit NBV) Exodus 14: 12-22

Lied HH 121: 1.2.3.6

Schriftlezing 1 Korintiërs 10: 1-4

Antwoordlied: Lied HH 243

Verkondiging met thema: De HEER zal voor u strijden

Muzikale Meditatie:

Zingen: Lied 825: 1.3

DIENST VAN DE GEBEDEN
                
Collecte: In de hal staan collecteschalen, of u kunt geld via de bank overmaken, zie De Schakel of de Weekbrief, kinderen komen terug uit de nevendienst.

Pastorale mededelingen

Gebeden:
    danken over de gaven
    voorbede
    stil gebed
    Onze Vader

Mededelingen

Slotlied - Lied 705

Wegzending en Zegen
Amen (1x)

Uitleidend orgelspel