Kerkdienst

zondag 03 juli 2022
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Henri Dekker
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Diaconie, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Downloaden

Buitengewone vriendelijkheid …

De dienst draait rondom het thema 'Buitengewone vriendelijkheid ...'. Hoe gaan wij om met elkaar? Als gemeente, maar ook als we een anders tegen bepaalde zaken aankijken. Hoe laten wij 'buitengewone vriendelijkheid' zien aan de mensen in onze omgeving. We lezen over Paulus, die schipbreuk leidt en op het strand van Malta aanspoelt. Hoe hij daar onthaald wordt, is bijzonder om te lezen. We trekken lijnen vanaf dat strand, daar op Malta, naar ons dagelijks leven in Papendrecht.

Collecte

De collecten zijn vandaag bestemd voor Kerkrentmeesters, Diaconie en Onderhoud kerkelijke gebouwen
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 3 juli

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie

Overstapdienst
Het zal iets anders gaan dan 'gewoon', omdat er een
overstapmoment zal zijn, waarin de kinderen van de kinderneven-dienst
'overstappen' naar een nieuwe fase binnen het jeugdwerk.

Voorganger: Henri Dekker
Organist: André de Jager
Lector: door de kinderen                                


DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel

(om 10.00 uur gaat kerkenraad en predikant na consistoriegebed naar de kerkzaal)

Lied van voorbereiding: NLB 280: 1, 2, 3 en 5 – De vreugde voert ons naar dit huis

Verstilling

Overdracht aan predikant door ovd

Aanvangspsalm: Psalm 98: 1 en 4 – Zingen een nieuw lied voor God de Here

Bemoediging en groet

Klein Gloria: NLB 195

Welkom en inleiding op de dienst

Gebed van toenadering

Woord van genade

Aanmoediging tot leven: Romeinen 12: 9 – 21

Antwoordlied: Hemelhoog 321: 1 en 4 – Wees mijn verlangen

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de dienst van het Woord  door kind

KND en kinderlied: Hemelhoog 396: 1 en 2 – Kijk eens om je heen
    
Schriftlezing: Handelingen 28: 1 – 10  door kind

Antwoordlied: NLB 313: 4 – Maar wie op ’t woord vertrouwen

Verkondiging met thema: Buitengewone vriendelijkheid …

Muzikale Meditatie: orgelspel

Zingen: Hemelhoog 352: 1, 2 en 3 – Jezus’ liefde voor mij

    Overstapmoment kinderen  begeleid door jeugdouderling(en)

DIENST VAN DE GEBEDEN
Collecte: In de hal staan collecteschalen, of u kunt geld via de bank overmaken, zie De Schakel of de Weekbrief, kinderen komen terug uit de nevendienst.
Pastorale mededelingen

Gebeden  kind bidt mee

Mededelingen

Slotlied: NLB 704: 1, 2 en 3 – Dank, dank nu allen God

Wegzending en Zegen
Amen (1x)

Uitleidend orgelspel