Kerkdienst

zondag 14 augustus 2022
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ley Bodden
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Diaconie, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Downloaden

Gebed van Manasse

In de Bijbel wordt veel gebeden. We kennen de gebeden van de aartsvaders, van koningen en profeten. Gebeden van de leerlingen van Jezus en van Jezus zelf.

In deze dienst willen we kijken naar een gebed dat niet in de Bijbel staat, maar waar toch heel veel over te zeggen is: Het gebed van koning Manasse, in 2 Kronieken 33:1-20.

Collecte

De collecten zijn vandaag bestemd voor Kerkrentmeesters, Diaconie en Onderhoud kerkelijke gebouwen
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 14 augustus

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding: Lied 483 (HH), Kom uit de hemel tot ons neer

Verstilling


Overdracht aan predikant door ouderling van dienst


Aanvangspsalm: Psalm 1, Gezegend hij, die in der bozen raad

Bemoediging en groet


Klein Gloria: Lied 195

Welkom en inleiding op de dienst

Gebed van toenadering

Woord van genade en aanmoediging tot leven

Antwoordlied: Psalm 6 vers 1, 3 en 6: Heer, toon mij uw genade

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van het Woord


Kindermoment

Schriftlezingen: 2 Kronieken 33:1-20
Antwoordlied:Lied 275 (HH), Heer, ik kom tot U

Verkondiging met thema: Gebed van Manasse

Muzikale Meditatie

Zingen: Lied 885, Groot is uw trouw, o Heer

DIENST VAN DE GEBEDEN

Collecte


Pastorale mededelingen

Gebeden:
    danken over de gaven
    voorbede
    stil gebed
    Onze Vader


Mededelingen


Slotlied: Lied 863 vers 1, 4, 5 en 6, Nu laat ons God de Here

Wegzending en zegen
Amen (1x)

Uitleidend orgelspel