Kerkdienst

zondag 21 augustus 2022
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ley Bodden
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Diaconie, Verbetering beeld & geluid, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Downloaden

Gebed van Jabes

In de Bijbel wordt veel gebeden. We kennen de gebeden van de aartsvaders, van koningen en profeten. Gebeden van de leerlingen van Jezus en van Jezus zelf. In de dienst van vandaag lezen we het gebed van Jabes in 1 Kronieken 4:10. Een onbekende Jabes, waar wij eigenlijk niets van weten. Zijn korte gebed echter heeft ons heel veel te zeggen en te leren. Een mooi gebed om de vakantie mee af te sluiten en een nieuw schooljaar mee te beginnen.

 

Collecte

De collecten zijn vandaag bestemd voor Diaconie, Verbetering beeld en geluid  en Onderhoud kerkelijke gebouwen
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 21 augustus

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel

(om 10.00 uur gaat kerkenraad en predikant na consistoriegebed naar de kerkzaal)

Lied van voorbereiding ~ Lied 975 vers 1, 2 en 3 (LB): Jezus roept hier mensen samen

 

Verstilling

 


Overdracht aan predikant door ouderling van dienst

Aanvangspsalm ~ Psalm 134: Gij dienaars aan de Heer gewijd
Bemoediging en groet

Klein Gloria ~ Lied 195

Welkom en inleiding op de dienst

Gebed van toenadering

Woord van genade en aanmoediging tot leven

Antwoordlied ~ Lied 305 (LB): Alle eer en alle glorie

 

DIENST VAN HET WOORD

 

Gebed bij de opening van het Woord

Kindermoment
De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen.
Kinderen onder naspel naar nevendienst

Schriftlezing 1 Kronieken 4:8-12

Antwoordlied ~ Psalm 96a (LB): Zing een nieuw lied, alle landen.

Verkondiging met thema: Gebed van Jabes
Jabes bad tot de God van Israël:

‘Zegen mij:
maak mijn grondgebied groot
en bescherm me tegen het kwaad,
zodat ik geen pijn hoef te lijden.’

God gaf hem wat hij gevraagd had.
(1 Kronieken 4:10)


Muzikale Meditatie


Zingen ~ Lied 548 (HH): Breng dank aan de Eeuwige
B

 


DIENST VAN DE GEBEDEN

 

Collecte
In de hal staan collecteschalen, of u kunt geld via de bank overmaken, zie De Schakel of de Weekbrief, kinderen komen terug uit de nevendienst.


Pastorale mededelingen


Gebeden :
    danken over de gaven
    voorbede
    stil gebed
    Onze Vader


Mededelingen

Slotlied ~ Lied 445 vers 1, 2 en 3 (HH): Ik bouw op U

Wegzending en zegen

Amen (1x)

Uitleidend orgelspel