Kerkdienst

zondag 27 november 2022
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: 1e Advent
Voorganger: Ds. W.P. van der Hoeven
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: ZWO, Verbetering geluid & beeld, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Wat duurt wachten lang

In alle drie bijbelgedeelten gaat het om wachten: in Maleachi om het wachten op de laatste dag, in Jakobus om het wachten op regen en in Lukas om het wachten van Elisabeth en Zacharias op een kindje. Dit laatste wachten is het thema van de dienst. Let op het ongeloof van de vrome priester Zacharias. Ons wachten op de wederkomst van Jezus Christus komt hiermee in een ander licht te staan.

 

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel

Collecte

De collecten zijn vandaag bestemd voor ZWO, Verbetering beeld & geluid en Onderhoud kerkelijke gebouwen
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 27  november

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie

Lied van voorbereiding – HH 336 Groot is uw trouw o Heer

Verstilling

Overdracht aan predikant door ouderling van dienst

Aanvangspsalm: Psalm 149: 1.3 (gemeente gaat staan)

Bemoediging en groet

Lied – Lied 433: 1.3.5

Welkom en inleiding op de dienst

Gebed van toenadering/ Kyriegebed/ van schuldbelijdenis

Woord van genade

Antwoordlied: HH 602

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de dienst van het Woord

* KND
(De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen)
Kinderlied, wordt aangeleverd door de KND
(onder het naspel gaan de kinderen naar de nevendienst, achter het licht aan)

Schriftlezingen Maleachi 3: 20-24 en Jakobus 5: 7,8

Lied HH 157

Schriftlezing Lukas 1: 5-25

Antwoordlied: 443

Verkondiging met thema: Wat duurt wachten lang

Muzikale Meditatie

Zingen: Lied 342

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Collecte: In de hal staan collecteschalen, of u kunt geld via de bank overmaken, zie De Schakel of de Weekbrief, kinderen komen terug uit de nevendienst.

Pastorale mededelingen

Gebeden: Danken over de gaven
         Voorbede  
         Stil gebed
         Onze Vader

Mededelingen

Slotlied – Lied 442

Wegzending en Zegen
(Amen 1x)

Uitleidend orgelspel