Kerkdienst

zondag 05 maart 2023
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: 2e zondag 40 dagentijd
Voorganger: Ds. J.H. Menkveld
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Diaconie, ENERGIE, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Downloaden

Wat houd ik van Uw huis

We lezen met elkaar Psalm 84 over Verwachten en verlangen. De Psalm bezingt de liefde voor Gods huis en het verlangen daar te zijn. Een prachtige aanmoediging en herinnering voor ons hoe waardevol het is dat we samen mogen komen in de kerk. We zijn het gemis in de coronatijd toch nog niet vergeten?

Collecte

De collecten zijn vandaag bestemd voor Diaconie, ENERGIE en Onderhoud kerkelijke gebouwen
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 5 maart

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie
Lied van voorbereiding – HH 471 Door Uw genade

Verstilling

Overdracht aan predikant door ouderling van dienst

Aanvangspsalm: Psalm 84: 1,2

Bemoediging en groet

Welkom en inleiding op de dienst

Gebed van toenadering/ Kyriegebed/ van schuldbelijdenis

Woord van genade

Aanmoediging tot leven

Antwoordlied: HH 631 Dit is mijn verlangen

Gebed bij de dienst van het Woord

* KND
(De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen)
projectleid
(onder het naspel gaan de kinderen naar de nevendienst, achter het licht aan)

Schriftlezing(en) (NBV21) Psalm 84

Antwoordlied: Lied 84a: 3,4, 5

Verkondiging

Muzikale meditatie

Zingen: 280 alle verzen

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Collecte: In de hal staan collecteschalen, of u kunt geld via de bank overmaken, zie De Schakel of de Weekbrief, kinderen komen terug uit de nevendienst.

Pastorale mededelingen

 

In memorium
Op 21 februari is overleden de heer Willem Arie de Klerk.  Hij werd geboren op 24 december 1932 en is 90 jaar geworden.Wij wensen de nabestaanden veel sterkte en Gods zegen toe.Ter nagedachtenis aan hem zullen we een steen met zijn namen bij het doopvont leggen.


Gebeden:    Danken over de gaven
        Voorbede
        Stil gebed
        Onze Vader

Mededelingen

Slotlied - Lied/Psalm Psalm 116:1,8
Wegzending en Zegen
(Amen 1x)

Uitleidend orgelspel