Kerkdienst

zondag 12 maart 2023
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: 3e zondag 40 dagentijd
Voorganger: Ley Bodden
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Diaconie, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Wie is Hij, dat Hij zelfs zonden vergeeft?

Op deze zondag staat Lucas 7:36-50 centraal: Jezus vergeeft een vrouw die volgens de mensen een slecht leven leidt. Hoe durft Hij? Weet Hij niet wie die vrouw is? Wat moet er van deze wereld terechtkomen als de mensen zo maar vergeven worden?

Collecte

De collecten zijn vandaag bestemd voor Kerkrentmeesters, Diaconie en Onderhoud kerkelijke gebouwen
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 12 maart

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding: Ik zal er zijn

Verstilling

Overdracht aan voorganger door ouderling van dienst

Aanvangspsalm ~ Psalm 22 vers 1, 2 en 11

Bemoediging en groet

Welkom en inleiding op de dienst

Gebed van toenadering

Woord van genade en aanmoediging tot leven

Antwoordlied ~ Geef ons vrede

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van het Woord

Kindermoment
De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen.
Kinderlied.
Kinderen onder naspel naar nevendienst

Schriftlezing: Lucas 7:36-50

Antwoordlied: Zie hoe Jezus lijdt voor mij

Verkondiging met thema:    Wie is Hij, dat Hij zelfs zonden vergeeft?

Muzikale Meditatie

Zingen ~ Via Dolorosa

DIENST VAN DE GEBEDEN

Collecte
In de hal staan collecteschalen, of u kunt geld via de bank overmaken,
zie De Schakel of de Weekbrief, kinderen komen terug uit de nevendienst.

Pastorale mededelingen

Gebeden:
    danken
    voorbede
    stil gebed
    Onze Vader

Mededelingen

Slotlied: Wat de toekomst brengen moge

Wegzending en zegen
Amen (1x)

Uitleidende muziek