Kerkdienst

zondag 19 maart 2023
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: 4e zondag 40 dagentijd met huwelijks inzegening
Voorganger: Ds. Bert Ridder
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Diaconie, ENERGIE, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Liefde is… samen delen!

We lezen vanmorgen Johannes 6: 1-15. Het wordt wel eens ‘de wonderbare broodvermenigvuldiging’ genoemd. Maar het gaat vooral om delen. En dat is net iets anders. Zo krijgen we vanmorgen rekenles. Hoe reken je: met de wetten van de wiskunde of met de wetten van Gods Koninkrijk?

Het thema: Liefde is… samen delen! Dit mede met het oog op de inzegening van het huwelijk van André Huisman en Nellie Verdoorn, dat in deze dienst plaatsvindt. We hopen en vertrouwen op een mooie en gezegende dienst voor bruidspaar en gemeente!

Collecte

De collecten zijn vandaag bestemd voor Diaconie, ENERGIE en Onderhoud kerkelijke gebouwen
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 19 maart

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie

Orgelspel

Kerkenraad en bruidspaar komen de kerk binnen en nemen plaats voor in de kerk


Lied voor de dienst: Lied 150a: 2 en 4


Moment van verstilling

Welkom


Aanvangslied – staande: Psalm 122: 1 en 2  vers 1 beginnen de     vrouwen en meisjes, refrein (vanaf ‘Jeruzalem, dat ik bemin’) allen; vers 2 beginnen     de mannen en jongens, refrein allen

Bemoediging en groet

Gebed om ontferming

Lied: Hemelhoog 176: 3, 4 en 5

Gebed bij de opening van het Woord

Kindermoment en projectlied 40-dagentijd  

Schriftlezing: Johannes 6: 1-15 (door lector Liesbeth Batenburg)

Lied: Hemelhoog 343: 1, 3 en 5

Preek: Liefde is…: samen delen
Meditatief orgelspel

Lied 791: 1, 3, 4 en 6

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Inzegening huwelijk:
-    huwelijksformulier:

VRAGEN

LIED & GEBED

Bruid en bruidegom knielen…

Lied: Lied 363 (Dat ’s HEREN zegen op u daal’)
God van Abraham, Izaak en Jakob, het huis van Israël hebt U gezegend zoals U had beloofd en eeuwig blijft U trouw aan uw verbond.
Wij bidden U:    wil ook dit bruidspaar André Huisman en Nellie Verdoorn zegenen opdat zij samen, verenigd in liefde en trouw, uit uw verbond mogen leven.
Leg uw hand op hen.

Stel hun huis onder uw hoede en laat uw vriendelijk aangezicht voor hen uitgaan als een licht dat straalt over hun pad.
Ja, zie in goedheid op hen neer en geef ze vrede op al hun wegen.
Vervul hen met uw heilige Geest, opdat zij uw zegen mogen ontvangen in een gelovig hart, door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

ZEGEN
De voorganger legt de gehuwden de handen op

We zingen staande: Opwekking 599 (Kom tot de Vader)

OVERHANDIGING TROUWKAARS
De trouwkaars wordt ontstoken aan de paaskaars en aan het bruidspaar overhandigd door Stacey Huisman

OVERHANDIGING HUISBIJBEL
door de ouderling van dienst (Ley Bodden)

Bruid en bruidegom gaan zitten

Pastorale mededelinge

Gebeden

Toelichting op de collecten, eventuele andere mededelingen

Slotlied – staande: Opwekking 488 (De kracht van uw liefde)

Zegen, beantwoord met: Amen

Orgelspel

Felicitaties in de hal van de kerk