Kerkdienst

zondag 02 april 2023
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: 6e zondag 40 dagentijd
Voorganger: Ds. Bert Ridder
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Diaconie, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Downloaden

Wie is die man?

Vanmorgen lezen en beluisteren we de intocht in Jeruzalem, Matteüs 21: 1-17. Het begint met een nederige en zachtmoedige Koning die gezeten op een ezel de stad binnenrijdt. Daarna slaat het beeld compleet om: de zachtmoedige Koning verandert in een felle tempelreiniger. Kunnen deze twee kanten in één mens verenigd zijn?

Collecte

De collecten zijn vandaag bestemd voor Kerkrentmeesters, Diaconie en Onderhoud kerkelijke gebouwen
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 2 april

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie


Orgelspel

Lied voor de dienst: Hemelhoog 181: 1 en 2
Stiltemoment

Welkom
Aanvangslied - staande: Psalm 24: 1 en 5
Bemoediging en groet


Gebed om ontferming
Lied: Psalm 84: 6

Gebed bij de opening van het Woord
Kindermoment en aansluitend projectlied

Schriftlezing: Jeremia 7: 1-11 (door lector Danny Nispeling)

Lied: Psalm 24: 2

Schriftlezing: Matteüs 21: 1-17 (door lector Danny Nispeling)

We zingen: Lied 552

Preek: Wie is die man?

 

Muzikaal meditatief moment,
Aansluitend: Hemelhoog 597
Kinderen terug uit de nevendienst

Bericht van overlijden en moment van gedachtenis en steen bij doopvont leggen

Pastorale mededelingen

Gebeden

Eventuele andere mededelingen en toelichting collecten

Slotlied - staande: Lied 562: 1 en 3

Kinderen kunnen uit de oppas gehaald worden

Zegen, beantwoord met Amen

Orgelspel