Kerkdienst

zondag 14 mei 2023
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Doopdienst
Voorganger: Ds. Bert Ridder
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: Kerkrentmeesters, Diaconie, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Verbeeld je niets!

Het volk Israël wacht op Mozes die de berg Sinaï is opgegaan om de stenen platen met de tien woorden van God in ontvangst te nemen.

Het duurt lang voor hij terugkomt en de mensen worden ongeduldig: God kunnen ze niet zien en zijn vertegenwoordiger, Mozes, is eveneens hoog in de wolken…

Ze verlangen naar een tastbare God; Aäron komt aan hun verlangen tegemoet en smelt hun gouden oorringen om tot een beeld van een kalf.

In dat beeld zien ze God aanwezig.

Maar God wil niet aan één bepaald beeld vastzitten, dat leidt tot verkeerde beeldvorming, dat beperkt Hem.

God is niet de God van wie je een beeld maakt, maar van wie je beeld zult zijn (Genesis 1: 27).

Collecte

De collecten zijn vandaag bestemd voor Kerkrentmeesters, Diaconie  en Onderhoud kerkelijke gebouwen
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 14 mei

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie


Lied voor de dienst, Broodhuis en gemeente: Abba, Vader
Moment van verstilling

Welkom

Aanvangspsalm – staande: Psalm 105: 1 en 3 (Loof God de Heer / God, die aan     ons)

Bemoediging en groet

Klein Gloria

Gebed om ontferming

Lied, Broodhuis en gemeente: In de Heer vind ik heel mijn sterkte

Doop: Adriaan en Quirina Korteland verlangen de doop voor hun dochter     Minthe, geboren op 9 maart

      Onder het lied: Hemelhoog 504: 1 en 4 (Heer, wij brengen / Heer, wij     prijzen) wordt Minthe de kerk binnengebracht

We horen over de betekenis van de doop:

Lied: Opwekking 488 (De kracht van uw liefde)

De doopouders komen met hun kinderen bij de doopvont staan…
Doopvragen:

Gelooft u in God, de Vader, onze Schepper en Verlosser?
Gelooft u in Jezus Christus, zijn Zoon, onze gekruisigde en opgestane Heer?
Gelooft u in de Heilige Geest, die ons leven vernieuwt?
Belooft u uw kind in woord en daad voor te gaan op de weg ons gewezen door de Heer, en het te doen onderwijzen in het Woord van God?

Antwoord van de doopouders:

Bediening van de doop:

Vraag aan de gemeente – staande:

Gemeente, wilt u Minthe naar uw vermogen helpen groeien in het geloof en wilt u hen helpen Christus na te volgen?
Gemeente: Ja, dat willen wij.

Broodhuis en gemeente – nog staande: Gods zegen voor jou

Aansteken van de doopkaars aan de Paaskaars en overhandigen aan de doopouders
Bij schrijven van de naam van dopeling in het doopboek

We besluiten de doop met dankgebed en ook bidden we om de leiding van   
Gods Geest bij het lezen en beluisteren van het Woord \

Kindermoment en het kinderlied: Kinderopwekking 75 (Ik geloof)
Kinderen naar de nevendienst

Schriftlezing: Exodus 32: 1-14 (door lector Liesbeth Batenburg)

Lied: Hemelhoog 402

Preek: Verbeeld je niets!

Muzikaal meditatief moment

Lied: Lied 906: 1 en 8

Kinderen en leiding komen terug uit de nevendienst

Pastorale mededelingen:
- overlijdensbericht mw. Christina Anna Maria Kouwen     – de Haan

Gebeden

Overige mededelingen (Kees Boer heeft enkele mededelingen) en     collectedoelen

Slotlied – staande: Een toekomst vol van hoop

Zegen, beantwoord met gezongen Amen.

Broodhuis: De kerk van alle tijden

Gelegenheid tot feliciteren van de doopouders in de hal