Kerkdienst

zondag 12 november 2023
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Bert Ridder
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming: ZWO, ENERGIE, Onderhoud kerkelijke gebouwen,

Loflied met een dubbele bodem

We lezen, beluisteren en zingen vanmorgen Psalm 148, het Schriftgedeelte dat ook in de kindernevendienst behandeld wordt. Psalm 148 is niet de meest bekende Psalm vermoed ik. De dichter roept alles en iedereen op om God te loven. Dat lijkt ongepast in een tijd waarin we met zoveel ellende te maken hebben. Zou je dan niet eerder een klaaglied aanheffen, een roep om ontferming, een bede om vergeving en bemoediging? Maar dan blijkt dat Psalm 148 een dubbele bodem heeft: achter de oproep om God te loven gaat nog iets anders schuil.

Collecte

De collecten zijn vandaag bestemd voor ZWO,  ENERGIE en Onderhoud kerkelijke gebouwen
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. 12 november

Dit kan via deze link of

door de QR code te scannen:


De opbrengst wordt tussen beide bestemmingen verdeeld.

Liturgie (ingekort):                                                                Download liturgie

Papendrecht            12 november 2023            Psalm 148

Orgelspel

Lied voor de dienst: Hemelhoog 420: 1 en
Moment van verstilling

Welkom
Aanvangslied – staande: Psalm 136: 1, 2 en
Bemoediging en groet
Klein Gloria

Als gebed om ontferming: Lied 654: 1, 2 en 3
Woord van bemoediging
Lied van dank: Lied 654: 4 en 5
Woord om naar te leven
Glorialied: Lied 654: 6

Gebed bij de opening van het Woord
Kindermoment, aansluitend kinderlied: Kom laat ons zingen vandaag     (Opwekking 82), daarna gaan de kinderen naar de nevendienst
Schriftlezing: Psalm 148 (door lector Suzan Huibers)

Lied: Psalm 148 (versie De Nieuwe Psalmberijming melodie is dezelfde als die uit het Liedboek)

Preek
Lied: Lied 103c

Pastorale mededelingen
Gebeden
Aandacht voor de collecten en eventuele overige mededelingen
Kleinsten kunnen uit de oppas worden gehaald
Slotlied – staande: Hemelhoog 583: 1 en 3  
Zegen, beantwoord met gezongen Amen

Orgelspel