De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 16 juli

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Op de morgendienst van 16 juli hoopt gastpredikant ds. J.P. Kraaijeveld uit Lees de Bijbel

Zwijdrecht voor te gaan.Ds. Kraayeveld is Protestants Geestelijk Verzorger/ge-

vangenispredikant bij de Dienst Justitiele Inrichtingen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Thema is: 't Is alles een gelijkenis van meer dan aards geheimenis ..."

Tip redactie: http://holyhome.nl/gel-17.html

De lliturgie voor deze zondag:

- AANVANGSPSALM: psalm 100

- STIL GEBED, BEMOEDIGING en GROET

- Zingen: Lied 978

- GEBED VAN VEROOTMOEDIGING

- GENADEVERKONDIGING : ZINGEN: 103c : 1,2,3

- GEBED

- ZINGEN: als lied van kerk en school (daarna gaan de kinderen naar de nevendienst): Lied 218

- Lezing O.T.  Jesaja 55: 6-13

- Zingen: psalm 27:4

- LEZING N.T. : Mattheus 13:1-9; 18-23

- ZINGEN: Lied 687:3

- VERKONDIGING

- MEDITATIEF ORGELSPEL

- ZINGEN : Lied 841:1,2

- COLLECTE en TERUGKOMST KINDEREN NEVENDIENST

- PASTORALE MEDEDELINGEN

- GEBEDEN, dank-, voorbede, stil gebed en het gebed dat Jezus ons leerde: Het Onze Vader.

- ZINGEN (als slotlied): Lied    905:1,3  (tijdens slotlied worden de kleintjes opgehaald)