De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 30 juli

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

 Bevrijd Leven

In deze dienst hoopt ds. Jos Aarnoudse uit Dordrecht voor te gaan.

We lezen Jeremia 3:21-4:2 en Romeinen 6:15-23.

Hartelijk welkom in de ze dienst.

 Liturgie

Liederen uit Liedboek 2013

VOORAF

Muziek
Verwelkoming en mededelingen door de ouderling van dienst
Aanvangspsalm: Psalm van de ziondag: Psalm 90:1,2,8 (‘Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen)

ONTMOETING         

Stilte                                       
Onze hulp en groet van God         
Begroeting van elkaar
Gebed van toenadering
Zingen: Psalm 63:1,3 (‘Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat’)
De Tien Woorden voor vandaag
Zingen: Gezang 316: 1,4 (‘Het woord dat u ten leven riep’)

DE DIENST VAN HET WOORD: DE BIJBEL OPEN

Gebed bij het openen van de Bijbel
Kindermoment en kinderlied: Gezang 218 (‘Dank u voor deze nieuwe morgen’)
Voorlezen uit de Heilige Schrift     
         uit de profeten: Jeremia 3:21-4:2
Zingen: Gezang 177:1,2,3 (‘Daar komt de man uit Anatot’) (Lied Hanna Lam over Jeremia)
         uit de brieven: Romeinen 6: 15-23
Zingen, lied bij Romeinen 6: Gezang 611 (‘Wij zullen leven, God zij dank’) (Lied Sytze de Vries bij Romeinen 6)
Verkondiging                                               
Lied van antwoord: Gezang 905: 1,3,4 (‘Wie zich door God laat leiden’)
Kinderen komen terug / Inzameling van de gaven     

DIENST VAN HET ANTWOORD: DE WERELD IN

Tijd voor gebed
       Gebed van antwoord
       Voorbeden
       Stilte, mogelijkheid stil gebed
       Onze Vader
           
Slotlied: Gezang 422 (‘Laat de woorden..’)
Zegen en amen