De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 17 september in de Bethlehemkerk

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Een ongemakkelijke waarheid

Afbeeldingsresultaat voor bijbel job

In deze dienst hoopt Johan Duijster voor te gaan. Achter het orgel zit Hans van Blijderveen. 

We lezen uit Job: Job 1: 13-21; Job 13: 1-3 en 20–28; Job 42: 7-8.

 

 

 

Liturgie:


- Mededelingen

- Aanvangspsalm: Psalm 65 vs. 1

- Stilte, bemoediging en groet

- Schuldbelijdenis/ Gebed van toenadering

- Genadeverkondiging

- Antwoordlied: Psalm 65 vs. 2

- Aanmoediging tot leven

- Antwoordlied: Psalm 65 vs. 3

- Gebed bij de dienst van het Woord

- Kinderlied: Lied 854

- Inleiding met kinderen op onderwerp KND
- Kinderen naar de nevendienst

- Schriftlezing(en) (NBV)
     Job 1: 13-21
     Job 13: 1-3 en 20–28
     Job 42: 7-8

- Zingen: Lied 850 vs. 1 en 5

- Verkondiging

- Zingen:
     Heer, verberg niet uw gelaat
     Heer, verberg niet uw gelaat
     nu 'k vermoeid ben en verzwakt;
     'k hunker naar uw dageraad
     zoals 't land naar regen snakt.
     Kom, mijn Meester, kom met spoed,
     'k leef niet als 'k U niet ontmoet.

     Troost'loos is de morgenstond
     als uw levend licht niet straalt;
     de ochtend die uw glans niet vond,
     heeft als nieuwe dag gefaald;
     maar de kille nacht verdwijnt
     als uw zon van liefde schijnt.

     Heer, bezoek mijn ziel dan nu
     in de nacht van mijn tekort;
     plaats mij zó in 't licht van U
     dat 'k de weerschijn daarvan word;
     nooit ben 'k zwak meer of vermoeid
     als die gloed tot glorie groeit.
 
- Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal + kinderen terug

- Gebeden
     --   danken
     --   over de gaven
     --    voorbede ihb voor behoevende gemeenteleden
     --    stil gebed
     --    Onze Vader

- Slotlied  Psalm 56 vs. 3 en 4

- Zegen