De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 8 okt in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Na preken komt: vluchten !

Na preken komt: vluchten. Deze woorden kwam ik tegen bij een predikant die door veel mensen als een echte preektijger werd gezien.

Het is een mooi thema wanneer we vandaag samen nadenken over de tekst uit 2 koningen 9. En wie weet het kan maar zo gebeuren dat ik na de dienst in geen velden of wegen meer te vinden ben, Hartelijk welkom in deze eredienst.

Liturgie:

 

Mededelingen

Aanvangspsalm: Psalm 9 vs. 1, 5 en 6

Stilte, bemoediging en groet

Gebeden

Antwoordlied – Opw. 343 ‘Heilige Geest van God’

Schriftlezing(en) (NBV): 2 Koningen 9: 1-13

Verkondiging n.a.v. thema: Na preken komt: vluchten

CREDO (STAANDE)
     1. Ik geloof in God,
         de almachtige Vader,
         Schepper van hemel en aarde.

     2. En in Jezus Christus,
         Zijn enige Zoon, onze Heer;

     3. Die ontvangen is van de Heilige Geest,
         geboren uit de maagd Maria;

     4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
         is gekruisigd, gestorven en begraven;

      5. Die nedergedaald is ter helle,
          de derde dag verrezen uit de doden;

      6. Die opgevaren is ten hemel,
          zit aan de rechterhand van God,
          de almachtige Vader;

       7. Vandaar zal Hij komen oordelen
           de levenden en de doden.

        8. Ik geloof in de Heilige Geest,

        9. de Heilige Katholieke Kerk,
            de gemeenschap van de heiligen;

      10. de vergeving van de zonden;
      11. de verrijzenis van het lichaam;
      12. en het eeuwig leven. Amen

Antwoordlied - STAANDE!: Lied 344 vs. 1

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal + kinderen terug

Pastorale mededelingen

Gebed over de gaven en voorbede + Stiltegebed

Viering Maaltijd van de Heer

- Inleiding en nodiging

- vredegroet
     v: De vrede van de Heer met u
     g: Ook met u zij de vrede van de Heer
     v: Wenst elkaar dan ook de vrede toe

- lofprijzing (N.B.: alleen om mee te lezen voor de beamist)
   
     V: Zo belijden wij
     Gem: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
               verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.

     V. En we zeggen:
     Gem: Maranatha - kom spoedig, Heer.

     [allen]
        Onze Vader die in de hemelen zijt,
        uw naam worde geheiligd;
        uw Koninkrijk kome;
        uw wil geschiede,
        gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
        Geef ons heden ons dagelijks brood;
        en vergeef ons onze schulden,
        gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
        en leid ons niet in verzoeking,
        maar verlos ons van den boze.
        Want van U is het Koninkrijk
        en de kracht en de heerlijkheid
        tot in der eeuwigheid.
        Amen

Zingen ~ Lied 345 vs. 1 en 2

- Rondgang brood

- Rondgang wijn

- Zingen: (gedurende de viering)
In de Heer vind ik heel mijn sterkte(3x)

In de Heer vind ik heel mijn sterkte,
in mijn God de vreugdezang.
Hij die mijn bevrijding bewerkt,
op U vertrouw ik en ken geen angst.
Op U vertrouw ik en ken geen angst.

(3x)
In the Lord I’ll be ever thankful,
in the Lord I will rejoice.
Look to God do not be afraid,
lift up your voices the Lord is near.
Lift up your voices the Lord is near.

Zingen: Lied 833(3x)

Zingen: Lied 342(3x)

Zingen: Lied 103e (3x Nl., 3x Eng.)
Prijs de Heer, mijn ziel
en prijs zijn heil'ge naam.
Prijs de Heer, mijn ziel,
die mij het leven geeft.

Bless the Lord, my soul
and bless God's holy name.
Bless the Lord, my soul,
who leads me into life.

- Dankzegging

Zingen ~ Psalm 72 vs. 4, 5 en 6

Zegen
Amen (3x)