De Bethlehemkerk

Bij de diensten van 3 december in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Eerste Advent.first advent 160890 960 720

Als de eerste bladeren beginnen te vallen verlang ik alweer naar deze tijd. Adventstijd! Want dat is op weg naar Kerstmis. Het is op weg naar Bethlehem. Naar een stal, een kribbe, een kind. We gaan op weg, samen met een ongelooflijke stoet mensen. Samen met ontelbare mensen, voordat het kind geboren werd. Samen met ontelbare mensen, nadat het kind geboren was. Al spreek ik liever over Kind. ‘Want het is een bijzonder Kind.’ Bij zo’n zinnetje krijgen heel wat mensen (waaronder ik) ook nog andere associaties uit hun jeugd. Dus laten we dat als thema kiezen: Het is een bijzonder Kind. En dat is het!

Hartelijk welkom in deze eredienst.

Ds. Johan Duijster.

Liturgie

 

 

 

Voorganger : ds. Johan Duijster
Organist: André de Jager
Muziekgroep: Broodhuis
Lector: Liesbeth Batenburg
KND: 1-8

Ca. 09.50 Voorbereidend orgelspel

Ca. 09.57 Einde orgelspel - verstilling

10.00 Aanvang eredienst met zingen aanvangspsalm

Aanvangspsalm: Psalm 91 ‘Mijn toevlucht’ (Broodhuis)
De Heer is je schild en bevrijder,
de redder die niet van je wijkt.
Onder zijn vleugels ben je veilig.
Zijn wieken beschermen.
Zijn trouw is een veilig schild.

In Gods nabijheid is geen angst meer
voor de plaag van de dag.
Jou zal niets overkomen;
open je ogen
en zie dat het kwaad vergaat.

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont
en overnacht in zijn schaduw,
zegt tegen de Heer:
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U.
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U.

Als je mag wonen bij de Hoogste
ben je veilig voor het kwaad.
Engelen zullen je dragen.
Je zult je niet stoten,
maar vertrapt de tegenstand.

Ik bevrijd wie mij liefheeft
en bescherm wie mij kent.
Roep je mij aan, ik geef antwoord.
In de nood ben ik bij je
en bevrijd je van angst.
Ik zal roem en overvloed geven.
Ik zal je redding zijn.
Ik zal je redding zijn.

Bemoediging en groet (i.v.m. Advent geen aansluitend Klein Gloria)

Schuldbelijdenis/ Gebed van toenadering

Zingen: Breng ons samen (Broodhuis)
U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!
Genadeverkondiging

Aanmoediging tot leven

Antwoordlied: Mijn hulp is van U, Heer (Broodhuis)
Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,
die mij bij zal staan.

Mijn hulp is van U, Heer,
die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer
die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal.
Wat kan mij gebeuren
door zon of door maan?
U bent mijn schaduw,
U bent er altijd.
Bewaart heel mijn leven;
mijn komen en gaan,
U beschermt mij tot in eeuwigheid.

Mijn hulp is van U, Heer!
Mijn hulp is van U, Heer.
O, van U!

Gebed bij de dienst van het Woord

* KND
De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen
Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat (principe)

BK-Kids: Adventslied (AdJ)
Een wereld vol van donker
wacht op een spoor van licht.
Vanuit de hemel vonkt er
een ster, een goed bericht.

De kaars die wij ontbranden
wijst ons het lichtend spoor:
hier en in alle landen
breekt Gods bevrijding door.

Kinderen onder naspel naar nevendienst

Schriftlezing(en) (NBV)
1ste lezing Exodus 2: 1-10
2de lezing Matteüs 2: 13-15

1ste Schriftlezing (NBV)
Exodus 2: 1-10
De geboorte van Mozes
21Een man uit de stam Levi trouwde met een vrouw uit diezelfde stam. 2Zij werd zwanger en bracht een zoon ter wereld. Het was een mooi kind en ze hield het verborgen, drie maanden lang. 3Toen ze geen kans zag haar zoon nog langer verborgen te houden, nam ze een mand van papyrus, bestreek die met pek en teer, legde het kind erin en zette de mand tussen het riet langs de oever van de Nijl. 4De zuster van het kind ging een eind verderop staan, om te zien wat er met hem zou gebeuren. 5Even later kwam de dochter van de farao naar de Nijl om te baden, terwijl haar dienaressen langs de rivier heen en weer liepen. Zij ontdekte de mand tussen het riet en liet die door een van haar slavinnen halen. 6Ze maakte de mand open en zag daarin het kind. Het jongetje huilde, en vol medelijden zei ze: ‘Dat moet een Hebreeuws kind zijn.’ 7Toen kwam de zuster van het kind haar vragen: ‘Zal ik bij de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan zoeken om het kind voor u te voeden?’ 8‘Ja, doe dat maar,’ antwoordde de dochter van de farao, waarop het meisje de moeder van het kind ging halen. 9De dochter van de farao zei tegen de vrouw: ‘Neem dit kind mee en voed het voor me. Ik zal u ervoor betalen.’ De vrouw nam het kind mee en voedde het. 10Toen het groot genoeg was, bracht ze het naar de dochter van de farao. Deze nam het kind aan als haar eigen zoon. Ze noemde hem Mozes, ‘want,’ zei ze, ‘ik heb hem uit het water gehaald.

Antwoordlied: Lied 432a (3x - AdJ)
Mijn leven til ik, God, naar U omhoog,
op U vertrouw ik.

2de Schriftlezing (NBV)
Matteüs 2:13-15
13Kort nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. Hij zei: ‘Sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen.’ 14Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte. 15Daar bleef hij tot de dood van Herodes, en zo ging in vervulling wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: ‘Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.’

 

Antwoordlied: Lied 338b (AdJ)
Halleluja, halleluja, halleluja,
Halleluja, halleluja, halleluja.

Bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht
En heel de mensheid zal Gods redding aanschouwen
(Nb. muzieknotatie via André)

Halleluja, halleluja, halleluja,
Halleluja, halleluja, halleluja.

Verkondiging n.a.v. thema: Het is een bijzonder Kind. En dat is het!

Antwoordlied - Lied 463 (wisselzang - AdJ)
Allen
Licht in onze ogen, redder uit de nacht,
geldt uw mededogen nog wie U verwacht?

Vrouwen
Als der mensen trooster roepen wij U aan:
noem de namelozen met een nieuwe naam!

Mannen
Herder, wil behoeden wie in ’t duister valt.
Keer hun lot ten goede, Licht, dat stralen zal!

Allen
Bloesem in de winter, roze dageraad,
wees ons teken dat de Zon verschijnen gaat!

Allen
Regen uw gerechtigheid en bevrucht de aard,
tot de trouw ontkiemt en vrede bloeien gaat!

Vrouwen
Kyrie eleison, dat Gij U erbarmt,
onze kille koude met Uw licht verwarmt!

Mannen
Christe eleison, nog is niet verstomd
ons verlangend roepen dat Gij spoedig komt!

Allen
Kyrie eleison, wees genadig,Heer!
Breng ons naar de morgen, wacht niet langer meer!

Toelichting op nieuw ZWO-project door Erik Juch

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal, kinderen komen terug uit de nevendienst

Nb. Tijdens de collecte luisteren we naar: ‘In het licht’ door Broodhuis

Gebeden ~
danken over de gaven
voorbede ihb voor behoevende gemeenteleden
stil gebed
Onze Vader

Slotlied ~ Blijf in mij (Broodhuis)
Kom je mee en volg je mij?
Ik roep je bij je naam.
Zul je gaan waar ik je leid?
Ik maak je nieuw voortaan.
Laat mijn diepe liefde zien;
laat zo zien dat jij mij dient.
Laat mijn leven groeien
diep in jou en blijf in mij.

Laat je blinde mensen zien
en maak je slaven vrij?
Help je armen ongezien
en doe je dat voor mij?
Doe je vreemdelingen recht,
zoals ik je heb gezegd?
Ik beantwoord hun gebed
in jou en jij in mij.

Laat je achter wie je was
en leef je nu voor mij?
Want je wint je leven pas
als jij het vindt in mij.
En mijn liefde spoort je aan
om de wereld in te gaan.
Dan raak ik de mensen aan
in jou en jij in mij.

Heer, uw roepstem echoot door;
U roept mij bij mijn naam.
Leer mij volgen in uw spoor
en maak mij nieuw voortaan.
Geef mij steeds opnieuw de moed,
want mijn hart weet: U bent goed.
Ik heb lief en leef en groei
in U en U in mij.

Zegen
Amen (1x)