De Bethlehemkerk

Bij de diensten van 18 februari in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

ik zie wat jij niet zieIk zie, ik zie wat jij niet ziet…

In de eredienst van vandaag 'kijken' we naar het verhaal van de blinde Bartimeüs en de zoekende Zacheüs. In deze eredienst heten we de catechisanten van De Parel hartelijk welkom en alle zusters en broeders met zoveel andere mogelijkheden dan die wij ‘gewoon' zijn. In het rooster staat deze eredienst als ICAP gemerkt.

Aan de dienst werken Broodhuis en de BK-Kids mee. Hartelijk welkom in deze dienst.

Liturgie:

 

Ca. 09.50 orgelspel

Ca. 09.57 We bereiden ons in stilte voor

10.00 Aanvang eredienst met zingen aanvangspsalm

Aanvangspsalm: Psalm 91 vs. 1 en 7

Geloven en groeten

Gebed van toenadering
Zingen: Kijk eens om je heen (HH 396)

God houdt van ons

Zingen: Een rivier vol van vrede (Opw. 88)

 Aanmoediging tot leven
Zingen: Bewaar je oog (HH 371)

Gebed bij de dienst van het Woord

KND: Uitleg voor de kinderen
Zingen: Ben je groot of ben je klein (HH 389)

Schriftlezing(en) (NBV)
Lucas 18: 31-43

Antwoordlied: Zoek eerst het koninkrijk van God (HH 88)

 

Uitleg n.a.v. thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

Antwoordlied - Elk oog zal Hem zien (HH 720)

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal, kinderen komen terug uit de nevendienst.
Collectedoelen
1. Diaconie
2. Kerkrentmeesters
3. Onderhoud kerkelijke gebouwen

Gebeden
danken over de gaven
voorbede
stil gebed
Onze Vader

Slotlied ~ Ik heb de vreugde van de Here Jezus (Opw.v.K. 52)

wegending en Zegen
Amen (1x)