De Bethlehemkerk

Bij de diensten van 18 maart in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Het is de vijfde zondag van de Veertigdagentijd. De naam van deze zondag - Judica - is ontleend aan Psalm 43:1 - Verschaf mij recht, vecht voor mijn zaak. Wij lezen vandaag Johannes 8:1-11.

Thema voor de verkondiging is: Er staat geschreven…

 Liturgie

 

Ca. 09.50 Voorbereidend orgelspel

Ca. 09.57 Einde orgelspel - verstilling

10.00 Aanvang eredienst met zingen aanvangspsalm

Bemoediging en groet

Schuldbelijdenis/ Gebed van toenadering

Genadeverkondiging

Aanmoediging tot leven

Gebed bij de dienst van het Woord

* KND
De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen
Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat (principe)

Samen met de kinderen zingen: Projectlied

Kinderen onder naspel naar nevendienst

Schriftlezing(en) (NBV)
1ste Lezing: Jesaja 43: 16-21

Zingen: Psalm 126 vs. 2 (uit de Nieuwe Psalmberijming)

2de Lezing: Johannes 8: 1-11

Verkondiging n.a.v. thema: Er staat geschreven…

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal, kinderen komen terug uit de nevendienst.
Collectedoelen
1. Diaconie
2. Kerkrentmeesters
3. Onderhoud kerkelijke gebouwen

Gebeden ~
danken over de gaven
voorbede
stil gebed
Onze Vader

Slotlied ~ Lied 967 vs. 1, 2, 4 en 5

Zegen
Amen (1x)