De Bethlehemkerk

Bij de diensten van 25 maart in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Afbeeldingsresultaat voor palmpasen

Bijna is het Pasen. Na vandaag, Palmzondag, nog zeven dagen. Wij lezen over Jezus’ aankomst in Jeruzalem, zoals die staat beschreven in Marcus 11:1-10.

Thema voor de verkondiging is: Van onrijpe vijgen naar de armen.

Johan Duijster.

 

Liturgie:

Voorganger : ds. Johan Duijster
Organist: André de Jager
Muziekgroep: Broodhuis
Lector: Liesbeth Batenburg
KND: 1-8

Voorbereidend orgelspel

Einde orgelspel - verstilling

Aanvang eredienst met zingen aanvangspsalm

Aanvangspsalm: Psalm 108 vs. 1 (Nieuwe Psalmberijming)
Bemoediging en groet

Schuldbelijdenis/ Gebed van toenadering

Genadeverkondiging

Aanmoediging tot leven

Antwoordlied: Blijf in Mij (Sela/ Broodhuis)

Gebed bij de dienst van het Woord

* KND
De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen
Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat

Samen met de kinderen zingen: Projectlied Zing nu een lied want Jezus leeft.
Kinderen onder naspel naar nevendienst

Schriftlezing(en) (NBV)
1ste Lezing: Maleachi 3: 1-5

Zingen: Psalm 118 vs. 5 en 7 (uit de Nieuwe Psalmberijming)
2de Lezing: Marcus 11: 1-10

Antwoordlied: Juich, Hosanna (HH 190)

Verkondiging n.a.v. thema: van onrijpe vijgen naar de armen

Zingen - Lied 337

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal, kinderen komen terug uit de nevendienst.
Collectedoelen
1. Diaconie
2. Kerkrentmeesters
3. Onderhoud kerkelijke gebouwen

Tijdens de collecte luisteren we naar: God van licht (Opw. 807)

Gebeden ~
danken over de gaven
voorbede
stil gebed
Onze Vader

Slotlied - Lied 839 vs. 1, 2, 3 en 4

Zegen
Amen (1x)

Uitleidend orgelspel