De Bethlehemkerk

Bij de diensten van 22 april in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Worden wie je niet bent.

We zijn nog in de Opstandingssferen. Maar wat zijn dat eigenlijk voor sferen? Als we de geschiedenis van de discipelen lezen, dan is dat weer gewoon ‘back to basics’. Ter240ug naar het begin. Terug naar vóór de Opstanding. Petrus wordt weer gewoon Simon. De leerlingen weer gewoon vissers. Ik denk dat ze zich niet zo goed raad weten met de Opstanding. Eerlijk gezegd, hebben wij dat ook niet? We lezen Johannes 21:1-20.

 

Liturgie:

 

Welkom in de Bethlehemkerk.
Wij zijn blij u vandaag te mogen begroeten en ontmoeten in deze eredienst.
In het bijzonder allen die hier vandaag voor het eerst zijn.
Wanneer u meer informatie wilt, aarzel niet om even iemand aan te spreken.

Voorganger :     ds. Johan Duijster
Organist:             André de Jager
Lector:            Liesbeth Batenburg
KND:            1-8

Voorbereidend orgelspel

Einde orgelspel - verstilling

Aanvang eredienst met zingen aanvangspsalm

Aanvangspsalm: Psalm 117

Bemoediging en groet

Klein Gloria

Schuldbelijdenis/ Gebed van toenadering

Genadeverkondiging

Aanmoediging tot leven

Antwoordlied: Lied 283

Gebed bij de dienst van het Woord

* KND
    De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen
    Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat (principe)

Met de kinderen zingen: Omdat de Heer verrezen is (Zeg het voort) - 2x            
        
    Kinderen onder naspel naar nevendienst

Schriftlezing(en) (NBV)
1ste Lezing: Exodus 3: 1-2a en 7a; 9-14; 4: 1-5 en 10-17

Zingen: HH 386 vs. 1 en 2
 
2de Lezing: Johannes 21: 15-23

Antwoordlied: Lied 705 vs. 4

Verkondiging n.a.v. thema: Worden wie je niet bent

Muzikaal meditatief

Geloofsbelijdenis

Antwoordlied: Lied 900 (3x)

(vertaling: Niets zal je verontrusten, niets zal je bang maken,
Wie God heeft ontbreekt niets, God alleen is genoeg.)

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal, kinderen komen terug uit de nevendienst.
Collectedoelen
1.    Diaconie
2.    Kerkrentmeesters
3.    Onderhoud kerkelijke gebouwen

Gebeden:
    danken over de gaven
    voorbede
    stil gebed
    Onze Vader

Slotlied - HH 624 vs. 1, 3 en 5

Zegen
Amen (1x)

Uitleidend orgelspel