De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 8 juli in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Ga dan heen, onderwijs en doop! Naast de verkondiging van Gods Woord en de viering van de Maaltijd van de Heer behoort de doop tot het hart van de gemeente. De doop mag in de eredienst bediend worden aan Naomi, dochter van Thomas van den Bosch en Marloes Meerkerk, en aan Romée Jinthe, dochter van Walter en Debora de Bruyn, zusje van Ivah. We lezen Handelingen 16:16-34.

Het thema is: Het stokje doorgeven.Stokje Doorgeven

Hartelijk welkom in deze dienst.

 

Liturgie:

 

 

 

 

Voorganger : Ds. Johan Duijster,
Organist: Hans van Blijderveen
Muziekgroep: Broodhuis
Lector: Liesbeth Batenburg
Kindern.dienst: 1-8

Ca. 09.50 Voorbereidend orgelspel

Ca. 09.57 Einde orgelspel - verstilling

10.00 Aanvang eredienst met zingen aanvangspsalm

Aanvangspsalm: Psalm 108 vs. 1

Stil gebed, bemoediging en groet

Klein Gloria Lied 195

Gebed van toenadering

Samenzang met Broodhuis: Ziel, mijn ziel weest stil (HH 433)

Genadeverkondiging en Aanmoediging tot leven

Broodhuis zingt: Zonne en Maan (Lied 303)

Gebed om de Heilige Geest

* KND
Kinderen naar de nevendienst

Schriftlezing(en) (NBV)
- Handelingen 16: 14-34

Antwoordlied: Lied 315 vs. 1

Verkondiging n.a.v. thema Het stokje doorgeven

Zingen: Doop (HH 502)

NB: Dopelingen worden tijdens het zingen binnengebracht. De kinderen uit de nevendienst volgen de dopelingen.

Dooponderwijs

Jezus zei: “Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader, en de Zoon, en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.”

Onze Heer heeft de doop dus een belangrijke plaats gegeven in de bouw van zijn Koninkrijk. In de doop beelden we uit dat God mensen wil reinigen en losmaken van elk kwaad dat we doen of dat ons overkomt. De doop beeldt ook uit dat Hij ons opnieuw geboren laat worden. Hij geeft ons een nieuw leven dat nooit ophoudt.

We dopen niet alleen met water, maar ook met woorden: ‘in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest’. De drie-enige God legt zijn naam op ons. Dat is een groot voorrecht.

Als je de Naam van de Vader draagt, ben je bij God zelf kind aan huis en zal Hij over je waken.
De naam van de Zoon verzekert je dat Jezus in zijn lijden en sterven aan het kruis ook jouw fouten gedragen heeft. God spreekt je vrij. Het zit goed tussen God en jou.
Gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest betekent dat God heel dicht bij je wil wonen. Zo geeft God je een nieuw leven. Zijn Geest spreekt je aan, wijst je de weg en stelt je in staat om Jezus steeds meer na te volgen.

De doop blijft gedurende heel ons leven van kracht. Als wij verkeerde keuzes maken, houdt Gods liefde toch niet op. We hoeven niet te twijfelen aan Gods genade. Gods band met ons is voor altijd. Reden genoeg om dan weer het goede te kiezen.

We dopen ook de kinderen van gelovigen, omdat het goede nieuws van Jezus geldt voor ieder mens, ook voor de jongsten. Al tegen Abraham sprak God: “Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen.” Jezus zelf riep de kinderen tot zich, omarmde hen en zegende hen. Hij is het die ons verzekerde: “Wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.”

(De doopouders wordt gevraagd naar voren te komen en gaan staan voor de kansel en de tafel met gezicht naar de gemeente)

Presentatie

We kijken en luisteren naar ‘Welkom' van Stef Bos

Doopgebed

(Gemeente gaat staan)

Geloofsbelijdenis
1 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
2 En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
3 die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
4 die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven, neergedaald ter helle;
5 op de derde dag opgestaan uit de doden;
6 opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader;
7 vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
8 Ik geloof in de Heilige Geest.
9 Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
10 vergeving van de zonden;
11 opstanding van het vlees;
12 en een eeuwig leven.

Geloften Gemeente,
(Gemeente gaat zitten)

Geloften van de ouders

Doopbediening

Overhandiging doopkaars door naaste familielid

Schrijven naam in doopregister

Gemeente gaat staan

Verwelkoming Gemeente

Broodhuis zingt: We zegenen jou (Opw. 736)

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal
(tijdens de collecte zingt en speelt BROODHUIS: Gods zegen voor jou!)

Pastorale mededelingen

Gebeden ~
- stil gebed
- Onze Vader
Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in der eeuwigheid.
Amen

Zingen: Lied 348 vs. 1, 3, 4, 7, 8 en 9

Wegzending & Zegen
Amen (1x)