De Bethlehemkerk

Bij de dienst van 30 sept in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in de Bethlehemkerk.

Een weg te gaanEen weg om te gaan.

Na een jaar oefenen met een gewijzigde liturgie is onlangs besloten om er - op een enkele, kleine wijziging na - mee verder te gaan. Het is goed om daar eens bij stil te staan. Bij de liturgie, bedoel ik. Wat is de waarde van de liturgie? Waar gaat het om, om wie gaat het in de liturgie? Kan liturgie in willekeurige vorm worden samengesteld of kent zij een logische opbouw? Als thema heb ik gekozen voor ‘Een weg om te gaan'.

Een van de lezingen is 1 Korintiërs 14:20-40.

Hartelijk welkom in deze dienst.

De nieuwe liturgie:

Voorganger: ds. Johan Duijster
Organist: Hans van Blijderveen
Extra muz. med: BK-Kids
KND: groep 1 t/m 8

---------- DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding
Zingend Gezegend 218 vs. 1 en 4: Heer, wij zijn bijeengekomen

Verstilling

Overdracht aan predikant door ovd

BK-kids ~ God roept mijn naam

Predikant opent met welkom en evt. korte inleiding op thema

Aanvangspsalm: Psalm (N.B. gemeente gaat staan!!!)
Psalm 25 vs. 2 en 4

Bemoediging en groet

Klein Gloria ~ Lied 195
Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer,
en van eeuwigheid tot eeuwigheid, AMEN

Gebed van toenadering
O God, keer U om naar ons toe
en doe ons weer leven met hart en ziel.
Laat ons, o Heer, uw liefde zien en geef ons uw heil!
O Heer! Hoor ons gebed en laat ons geroep tot U komen:

BK-Kids ~ In uw huis

gebed:
Heilig onze harten, o Heer, zodat wij kind-aan-huis kunnen zijn
in uw geheimen en in uw heiligdom,
door Hem, die onze Heer en Heiland is: Jezus Messias. Amen.

Genadeverkondiging

Aanmoediging tot leven

Antwoordlied: Psalm 119 vs. 40

---------- DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de dienst van het Woord

* KND
De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen
Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat

BK-Kids en gemeente ~ Opw. 343 Heilige Geest van God

Kinderen onder naspel naar nevendienst

Schriftlezing(en)
- Exodus 25: 1-9

Antwoordlied: Psalm 95 vs. 1

- Lucas: 15-20

Antwoordlied: Lied 338b

Verkondiging n.a.v. thema: Een weg om te gaan

Muzikale meditatie

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal, kinderen komen terug uit de nevendienst.
Collectedoelen
1. Diaconie
2. Kerkrentmeesters
3. Onderhoud kerkelijke gebouwen

Antwoordlied BK-Kids + gemeente ~ Opw. 429 ‘God wijst mij de weg’

---------- DIENST VAN DE GEBEDEN

Pastorale mededelingen

Gebeden ~
danken over de gaven
voorbede
stil gebed
Onze Vader

Mededelingen

Slotlied - Lied 723

Wegzending en Zegen
Amen (1x)

Uitleidend orgelspel